תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס''ח-2008

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(4) ו-(7) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס''ה-2005 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, השר להגנת הסביבה ועם הארגון היציג, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': הגדרות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''עובד מקצועי'' - כל אחד מאלה: מנהל גוף אישור ובקרה ומנהל אבטחת איכות באותו גוף; ''מבקר'' - מי שתפקידו לבדוק מטעם גוף אישור ובקרה עוסקים בתוצרת אורגנית; ''עוסק'' - מגדל תוצרת אורגנית, אורז, מאחסן, מעבד, מוכר, מציג, משווק, מייבא או מייצא תוצרת כאמור; ''תיק מסמכים'' - תיק המכיל את המפורט ברשימה שבתוספת הראשונה; ''תקן ISO'' - תקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה (International Standarts Organization) שהופקד לעיון הציבור במכון התקנים; ''תקן 65'' - 65 ISO GUIDE לרבות עדכוניו; ''תקן 19011'' - 19011 ISO GUIDE לרבות עדכוניו. 2. בקשה (א) גוף המבקש לאשרו כגוף אישור ובקרה ולקבל אישור לסמל הבקרה שלו (להלן - מבקש), יגיש למנהל בקשה לפי טופס 1 שבתוספת השניה (להלן - הבקשה). (ב) לבקשה יצרף המבקש תיק מסמכים, דוגמת סמל הבקרה שהוא מבקש לאשרו ואישור עריכת ביטוח לפי טופס 2 לתוספת השניה. (ג) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים לשם בדיקת הבקשה לפי תקנות אלה. 3. תנאים לאישור גוף וסמלו אלה התנאים למתן אישור לגוף אישור ובקרה: (1) המבקש הגיש בקשה כאמור בתקנה 2; (2) מדריך האיכות תואם את דרישות תקן 65; (3) הוראות העבודה שהגיש המבקש תואמות את הנדרש בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח - ייצורה ומכירתה), התשס''ח-2008; (4) הוראות תקנה 8(א) מתקיימות בעובדי הגוף המבקש; (5) המבקש מעסיק עובדים מקצועיים וכן מבקרים; (6) בסמל הבקרה המוצע כלולים המילה ''אורגני'' ושמו של המבקש; (7) המנהל קיבל את אישור היועץ הביטוחי של משרדי הממשלה לביטוח כאמור בתקנה 2(ב); (8) המבקש צירף לבקשתו מחירון שירות מוצע; (9) היה המבקש תאגיד הוא צירף לבקשתו אישור רואה חשבון או עורך דין לעניין זכות חתימה בתאגיד. 4. אישור זמני (א) ראה המנהל כי נתקיימו התנאים המפורטים בתקנה 3 יאשר את תיק המסמכים, את הסמל המבוקש, וייתן למבקש אישור זמני לפי טופס 3 שבתוספת השניה; המנהל יצרף לאישור הודעה בדבר אישור הביטוח כאמור בתקנה 3(7). (ב) אישור זמני יהיה חד-פעמי ותוקפו לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים. 5. מתן אישור ראה המנהל כי נתקיימו במבקש כל התנאים המפורטים בתקנה 3, וכי גוף אישור ובקרה שקיבל אישור זמני מבצע את תפקידיו לפי החוק אצל 10 עוסקים לפחות ופועל לפי תקנות אלה, ייתן למבקש אישור לפי טופס 4 שבתוספת השניה. 6. תנאים באישור המנהל רשאי להתנות תנאים באישור זמני ובאישור. 7. סירוב (א) המנהל יסרב ליתן אישור או אישור זמני אם ראה שלא נתקיימו במבקש התנאים הקבועים בתקנה 3 או 4, לפי העניין. (ב) סירב המנהל ליתן אישור כאמור, יודיע על כך למבקש; בהודעה יפורטו נימוקי הסירוב, והיא תישלח למבקש בדואר רשום. 8. דרישות כשירות והדרכה (א) עובד מקצועי ומבקר יהיו בעלי כשירויות כמפורט בחלק א בתוספת השלישית. (ב) מנהל גוף אישור ובקרה ידאג להדרכת עובדיו, אחת לשנה לפחות, לפי הדרישות המפורטות בחלק ב' בתוספת השלישית. 9. נוהלי עבודת גוף אישור ובקרה (א) גוף אישור ובקרה יקבע כי תוצרת של עוסק מיוצרת ומטופלת לפי תכנית אורגנית שאישר וייתן לו היתר לשימוש בסמל בקרה שלו באמצעות עובד מקצועי בלבד. (ב) גוף אישור ובקרה לא יבצע ביקורת שוטפת אצל עוסק אלא באמצעות עובד מקצועי או מבקר. (ג) גוף אישור ובקרה לא יבצע פעולה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) אלא לפי הוראות עבודה ונהלים שבתיק המסמכים שאישר המנהל, ולפי הוראות נוספות, בכתב, שייתן המנהל, מזמן לזמן, ולא יבצע כל שינוי בתיק המסמכים אלא באישור המנהל, מראש ובכתב. (ד) גוף אישור ובקרה לא יפעיל את הסמכויות הנתונות לו בסעיף 6 לחוק אלא לגבי תוצרת חקלאית הרשומה באישור שנתן לו המנהל ולפי תנאי האישור. 10 . חובת ביטוח לא יפעיל גוף אישור ובקרה את הסמכויות הנתונות לו בסעיף 6 לחוק אלא אם כן הוא מבוטח, לתקופת האישור הזמני או האישור, בביטוח אחריות מקצועית שאישר המנהל בתיק המסמכים ואשר מתקיים בו המפורט להלן: (1) גבול האחריות של המבטח לא יפחת מ- 250,000 שקלים חדשים (מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים) למקרה הביטוח ומ- 1,000,000 שקלים חדשים (מיליון שקלים חדשים) לכל הפיצויים בשנת הביטוח; (2) תנאי הביטוח והכיסוי לא יפחתו מאלה המפורטים בטופס 2 שבתוספת השניה. 11 . תוקפם של אישורים וחידושם (א) תוקף אישור יפוג ב-31 בדצמבר שלאחר נתינתו. (ב) ראה המנהל שגוף אישור ובקרה ממלא אחר כל הנדרש לפי החוק, רשאי הוא לחדש את תוקפו של אישור שנתן, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה אחת בכל פעם, ובלבד שסך כל התקופות מיום שניתן האישור הראשון לא יעלה על חמש שנים. (ג) בקשה לחידוש אישור תוגש למנהל לפי טופס 5 שבתוספת השניה שלושה חודשים לפחות לפני תום תקופת תוקפו. (ד) גוף אישור ובקרה המבקש לקבל אישור לאחר שהסתיימו התקופות הקבועות בתקנת משנה (ב), יגיש למנהל בקשה חדשה לפי תקנה 2. 12 . דיווח (א) מנהל גוף אישור ובקרה ימסור למנהל דין וחשבון שנתי על פעילות הגוף לפי ההנחיות שבתוספת הרביעית, הדוח יימסר לא יאוחר מה31- בינואר של השנה שלאחריה. (ב) מנהל גוף אישור ובקרה יעביר למנהל העתקים של היתרים והודעות כאמור בסעיף 6(ה) לחוק במועדים המפורטים להלן: (1) עותקי היתרים שנתן לפי סעיף 6(א) לחוק במצורף לדין וחשבון השנתי לפי תקנה 12 (א), ובנוסף, אם דרש זאת המנהל, בתוך 10 ימים מיום הדרישה; (2) הודעה על סירוב ליתן היתר לפי סעיף 6(ג) לחוק והודעה על ביטול היתר לפי סעיף 6(ד) לחוק, בתוך 72 שעות מעת שהוציאם. (ג) גוף אישור ובקרה ידווח למנהל לאלתר על חריגה של עוסק מהתכנית האורגנית שאושרה לו כמפורט להלן: (1) שאריות חומרי הדברה במוצר/תוצרת; (2) שימוש בחומר שאינו מותר לגידול או ייצור בחקלאות אורגנית; (3) שימוש בסמל האורגני האחיד בלא היתר; (4) שיווק תוצרת או מוצר לא אורגני כאורגני. 13 . הודעה על כוונה לבטל אישור או היתר (א) לא ישתמש המנהל בסמכותו לפי סעיף 7 לחוק אלא אם כן הודיע לבעל האישור או ההיתר, לפי העניין, על כוונתו לעשות כן ונתן לו הזדמנות להשמיע לפניו את טענותיו. (ב) על כוונה לבטל היתר, יודיע המנהל גם לגוף האישור והבקרה שנתן את ההיתר; ההודעה תינתן 10 ימים לפחות לפני הביטול ויפורטו בה נימוקי המנהל לביטול. 14 . מעבר עוסקים מגוף אחד למשנהו (א) קיבל גוף אישור ובקרה בקשה כאמור בסעיף 5 לחוק מעוסק שקיבל קודם לכן היתר מגוף אישור ובקרה אחר (בתקנה זו - הגוף הראשון), יפנה לגוף הראשון בבקשה לקבל מסמכים אלה: (1) היתר שניתן לעוסק; (2) פירוט שטחי הגידול והתוצרת האורגנית של העוסק בשלוש השנים שקדמו לבקשתו להעברה; (3) אם הפעיל הגוף הראשון את סמכותו לפי סעיף 6(ג), (ד) או (ו) לחוק, ולעוסק אין היתר בר-תוקף במועד הגשת בקשתו - עותק ההודעה על הסירוב או הביטול, לפי העניין. (ב) קיבל הגוף הראשון בקשה כאמור בתקנת משנה (א) יעביר את המסמכים בתוך 10 ימי עבודה. (ג) קיבל גוף אישור ובקרה בקשה כאמור בסעיף 6(ו) לחוק, יעבירה לאישור המנהל בצירוף המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א). 15 . תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום א' באלול התשס''ח (1 בספטמבר 2008) (להלן - יום התחילה). 16 . הוראות מעבר (א) מי שביום התחילה היתה בידו הסמכה של מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כגוף אישור ובקרה לעניין יצוא תוצרת חקלאית אורגנית לאיחוד האירופי או לארצות הברית של אמריקה והגיש למנהל, בתוך שלושה חדשים מיום התחילה, בקשה לפי תקנות אלה רשאי להמשיך ולפעול כגוף אישור ובקרה, עד להחלטת המנהל בבקשתו. (ב) היתר שקיבל עוסק מגוף אישור ובקרה כאמור בתקנת משנה (א) יעמוד בתוקפו לעניין יצוא תוצרת חקלאית אורגנית כל עוד גוף האישור והבקרה שנתן לו את ההיתר רשאי לפעול. תוספת ראשונה - רביעית 2 ק''ת תשס''ח, 1345; תשס''ט, 112, 1066. נוסח התוספות אינו מובא. תוצרת אורגניתהסדרת תוצרת אורגניתתקנות