תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה), התשנ''ד -1993

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה), התשנ''ד -1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13א(ג) לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ''א-1961 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. מחיר קניה של נכסי קרן סגורה חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה, לצורך קביעת מחיר הקניה של נכסיה, ייעשה בדרך הקבועה לחישוב ''מחיר קניה'' של ניירות ערך בסעיף 10(ד) לחוק. 1 ק''ת תשנ''ד, 230. השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותנאמנותהשקעותשותפות