תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בפני הועדה לשחרור מדמי אישפוז), תשל''ג-1972

תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בפני הועדה לשחרור מדמי אישפוז), תשל''ג-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ה לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט''ו-1955 (להלן - החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשה לשחרור מחובת תשלום דמי אשפוז (א) בקשה לשחרור מחובת תשלום דמי אשפוז תוגש בכתב לועדה שמינה שר הבריאות לפי סעיף 8ב לחוק (להלן - הועדה). (ב) הבקשה תציין את אלה: (1) שם החולה, מענו, גילו ומצבו המשפחתי; (2) שמו ומענו של אפוטרופסו של החולה; לא היה לו אפוטרופוס טבעי או שלא מונה לו אפוטרופוס, תצויין עובדה זו; (3) שם בית החולים המאשפז; (4) סכום התשלום שבו חייב החולה בשל כל יום אישפוז, סכום דמי האישפוז שבו הוא חייב עד ליום הבקשה, וסך כל התשלומים ששולמו על ידיו או מטעמו; (5) פירוט הבקשה לשחרור מתשלום דמי אישפוז (אם לגבי כל תשלום או רק חלק ממנו); (6) פירוט נכסיו של החולה והכנסותיו מכל מקור שהוא, וכן נכסים והכנסות של בן-זוגו, ילדיו והוריו. 2. הדיון בבקשה (א) לפני שהועדה תתן החלטה לענין הבקשה, היא תתן הזדמנות לנציג משרד הבריאות, וכן לחולה או לאפוטרופסו, להשמיע טענותיהם; לא היה לחולה אפוטרופוס טבעי או שלא נתמנה לו אפוטרופוס, רשאית הועדה לתת הזדמנות לקרוב-משפחתו של החולה או לידידו הקרוב להשמיע טענותיו. (ב) הועדה רשאית לדרוש מהצדדים ראיות בעל פה ובכתב להוכחת טענותיהם, לרבות לענין מצב בריאותו של החולה וסיכויי החלמתו ולענין מצבו הכלכלי ומצבם הכלכלי של בני-משפחתו החייבים במזונותיו. 3. החלטת הועדה הועדה תתן החלטתה ברוב קולות; ההחלטה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום לחולה או לנציגו ולמשרד הבריאות. 1 ק''ת תשל''ג, 80. התחום הנפשירפואהחולי נפשתקנות