תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל''ו-1976

תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ג לחוק לימוד חובה, תש''ט-1949, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר היוועצות בוועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953, אני מתקין תקנות אלה: 1. הרכב ועדת העררים ועדת עררים להעברות תהיה של חמישה חברים, בהרכב המפורט להלן: (1) יושב ראש הוועדה יהיה מנהל המחוז או נציגו; (2) חבר אחד יהיה פסיכולוג שימנה מנהל המחוז ושאינו עובד רשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד או הנער; (3) חבר אחד יהיה מפקח על החינוך המיוחד, ובהעברתו של ילד או נער למוסד חינוך ממלכתי-דתי - המפקח על אותו מוסד; (4) חבר אחד יהיה נציג רשות החינוך המקומית שבה מצוי המוסד אליו הוחלט להעביר את הילד או הנער; (5) חבר אחד יהיה הממונה על הביקור הסדיר בלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות. 2. דרכי פעולה א) ערר על החלטת העברה יוגש בכתב למנהל המחוז ויכלול את אלה: (1) שמו, גילו וכיתתו האחרונה של הילד או הנער; (2) נימוקי הערר. (ב) מנהל המחוז יקבע את מועד הדיון בערר, יזמין את חברי הועדה וימציא להם, לעיון מוקדם, את כרטיס התלמיד, את המסמכים ששימשו יסוד להחלטת ההעברה, את החלטת ההעברה ואת הערר. (ג) הוועדה רשאית, ביוזמתה או לפי בקשת העורר, לשמוע חוות-דעת. (ד) החלטת הועדה תימסר לעורר תוך ארבעה-עשר יום מיום הגשת הערר. 1 ק''ת תשל''ו, 1005.דיני חינוךלימוד חובהתקנותעררועדת ערר