תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), תשי''א-1950

תקנות לימוד חובה (שירותים מקובלים), תשי''א-1950 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6(ב) ו-15 לחוק לימוד חובה, תש''ט-1949, אני מתקין תקנות אלה: 1. שירותים מקובלים (תיקון: תשל''ז) השירותים המנויים להלן יהיו שירותים מקובלים לצרכי סעיף 6(ב) לחוק: (א) שיעורי-השלמה לעולים חדשים; (ב) חדרי-קריאה; (ג) שירות-היגיינה כלהלן: (1)-(3) (בוטלו); (4) חינוך להרגלי-בריאות; (5) עזרה ראשונה במוסד החינוך; (6) הנהלת כרטיסי-בריאות; (7) ביקורי-בית בקשר לעניני היגיינה ובריאות וייעוץ להורים בעניני-היגיינה של ילדיהם; (8) פיקוח סניטרי על מוסד החינוך; (9) ייעוץ פסיכוהיגייני. (ד) טיפול מונע - עבודת עובדים סוציאליים למניעת חיסורים ונשירה במוסד החינוך ולעידוד הביקור. (ה) ייעוץ מקצועי. 2. תחילת התוקף תקפן של תקנות אלה הוא מיום י''ח באלול תש''י (31 באוגוסט 1950). 1 ק''ת תשי''א, 160; תשל''ז, 5234. דיני חינוךלימוד חובהתקנות