תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א(א)(4) ו-15 לחוק לימוד חובה, התש''ט-1949 (להלן - החוק), לאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, ולאחר התייעצות עם מרכז השלטון המקומי, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בית ספר יסודי'' - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו', או בכיתות א' עד ח'; ''גן ילדים'' - מוסד חינוך רשמי שלומים בו תלמידים בגילאי 3 עד 5, או מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 3 עד 4, ושחל עליו צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ''ט-1999, או צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס''א-2001; ''חטיבת ביניים'' - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז' עד ט'; ''חטיבה עליונה'' - מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י''ב, או י' עד י''ב, ובלבד שכיתה ט' או י' שבו היא מוסד חינוך מוכר או בית ספר על יסודי שחל עליו חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ''ט-1969. 2. מוסד חינוך מתאים מוסד חינוך מתאים לצורך סעיף 7א לחוק יהיה מוסד העונה על התנאים המפורטים להלן: (1) הוא אחד מאלה: (א) גן ילדים, בית ספר יסודי או חטיבת ביניים - בחינוך הממלכתי או הממלכתי דתי, שניתנה לגבי הודעה של ההורה הרושם לפי סעיף 24 לחוק חינוך ממלכתי, התשי''ג-1953; (ב) חטיבה עליונה; (ג) מוסד חינוך לכיתות א' עד ח', השייך לתאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל; (ד) מוסד חינוכי לכיתות א' עד ח', השייך לתאגיד מרכז החינוך העצמאי; (ה) מוסד חינוך אחר שהרשות השולחת אישרה כמוסד חינוך מתאים, ובלבד שהוא מוסד חינוך שחל עליו סעיף 7א לחוק; 2) המרחק בין מרכז היישוב שבו מתגורר התלמיד למרכז היישוב שבו מצוי מוסד החינוך אינו עולה על 30 ק''מ; ואולם, אם ראה השר או מי שהוא הסמיך לכך, כי קיימות נסיבות המצדיקות כי התלמיד יישלח למוסד חינוך כאמור בפסקה (1), אף אם המרחק בין מרכז היישוב שבו מתגורר התלמיד למרכז היישוב שבו מצוי מוסד החינוך האמור עולה על 30 ק''מ - יורה על כך, בהסכמת הרשות השולחת. 3. סכום ההשתתפות (א) סכום ההשתתפות שתשלם הרשות השולחת לרשות הקולטת בשל תלמיד שנשלח אליה מפאת היעדר מוסד חינוך מתאים ברשות השולחת, יהיה: (1) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (א), (ג), (ד) ו-(ה) שבתקנה 2(1) - 575 שקלים חדשים לשנה; (2) לגבי תלמידים כמפורט בפסקאות משנה (ב) ו-(ה) שבתקנה 2(1) - ביחס לתלמיד בחטיבה עליונה - 644 שקלים חדשים לשנה. (ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 בפברואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם; לענין זה, ''המדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 4. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ה, 569. התקנות פורסמו ביום 17.3.2005. לימוד חובהתקנותדיני חינוך