תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ''ב-1992

תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ''ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ''א-1961 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. זיהום אויר חזק או בלתי סביר זיהום אויר חזק או בלתי סביר הוא הימצאות חומר מן המפורטים בטור א' בתוספת (להלן - מזהם) באויר, בריכוז ממוצע העולה על הריכוז שנקבע לצידו בטור ב' בתוספת, במדידה הנמשכת בפרק הזמן הנקוב לצידו בטור ג'. 2. סייג על אף האמור בסעיף 1 לא ייחשב זיהום אויר חזק או בלתי סביר הימצאות באויר של המזהם גופרית דו-חמצנית בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בתוספת, אם אינו עולה על 1.000 מיליגרם למטר מעוקב ואינו נמשך יותר מארבעים וחמישה פרקי זמן של חצי שעה במשך שנה רצופה. 3. מדידת מזהמים ריכוז המזהמים באויר לענין תקנות אלה יימדד בשיטות ובמכשירים שאישר המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה. 4. שמירת הוראות ודינים אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספת מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לענין מניעת זיהום אויר חזק או בלתי סביר. 5. ביטול תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), התשל''ב-1971 - בטלות. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנות 1 ו-2) בתוספת זו - ''ריכוז במ''ג/מ''ק'' - כמות מזהם המבוטאת במיליגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב; ''ריכוז בטון/קמ''ר'' - כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע; חלק א' - מזהמים גזיים טור א' טור ב' טור ג' ה מ ז ה ם מס' נוסחה ריכוז פרק זמן סדורי כימית במ''ג/מ''ק מדידה 1. אוזון Ozone O 3 0.230 חצי שעה 0.160 8 שעות 2. גופרית Sulfur SO2 0.500 חצי שעה דו-חמצנית Dioxide 0.280 24 שעות 0.060 1 שנה 3. 2,1 1,2Dichloro- CH2ClCH2Cl 6.0 חצי שעה דיכלורו-אתאן ethane 2.0 24 שעות 4. דיכלורו- Dichloro- CH2Cl2 6.0 חצי שעה מתאן methane 3.0 24 שעות 5. טולואן Toluene C 7 H 8 10.0 24 שעות 6. טטרכלורו - Tetrachloro- אתילן ethylene C 2 Cl 4 5.0 24 שעות 7. טריכלורו Trichloro- אתילן ethylene C 2 HCl 3 1.0 24 שעות 8. מימן גופרי Hydrogen H 2 S 0.045 חצי שעה Sulfide 0.0715 24 שעות 9. סטירן Styrene C 8 H 8 0.100 חצי שעה 10. פורמאלדהיד Formaldehyde CH 2 O 0.100 חצי שעה 11. פחמן חד- Carbon CO 60.0 חצי שעה חמצני Monoxide 11.0 8 שעות 12. תחמוצות Nitrogen NO x 0.940 חצי שעה חנקן (מחושבות Oxides כ- NO 2) (as NO 2) 0.560 24 שעות חלק ב' - מזהמים חלקיקיים מרחפים טור א' טור ב' טור ג' ה מ ז ה ם מס' נוסחה ריכוז פרק זמן סדורי כימית במ''ג/מ''ק מדידה 1. חומר Suspended - 0.300 3 שעות חלקיקי Particulate 0.200 24 שעות מרחף Matter 0.075 1 שנה 2. חומר Respirable - 0.150 24 שעות חלקיקי עדין, Particulate 10.060 שנה שקוטר Matter חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר 3. ואנאדיום Vanadium (in V 0.001 24 שעות (בחומר Suspended חלקיקי Particulate מרחף) Matter) 4. מילחי Sulfate Salts = SO 4 0.025 24 שעות גופרה 5. פוספאט Phosphate 2 O 5 P 0.250 חצי שעה (בחומר (in Suspended 0.100 24 שעות חלקיקי Particulate 0.040 1 שנה מרחף) Matter) 6. עופרת Lead (in Pb 0.0050 24 שעות (בחומר Suspended 0.0015 30 ימים חלקיקי Particulate 1 שנה מרחף) (Metter 7. קדמיום Cadmium (in Cd 0.000020 24 שעות (בחומר Suspended 0.000006 30 ימים חלקיקי Particulate 0.000001 1 שנה מרחף) Matter) חלק ג' - מזהמים חלקיקיים שוקעים טור א' טור ב' טור ג' ה מ ז ה ם מס' נוסחה ריכוז פרק זמן סדורי כימית במ''ג/מ''ק מדידה 1. אבק שוקע Settling Dust - 20.0 30 ימים 2. פוספאט Phosphate P 2 O 5 0.25 24 שעות 5.0 30 ימים 1 ק''ת תשנ''ב, 972.מפגעיםמניעת מפגעיםתקנות