תקנות למניעת מפגעים (בטיחות- מקררים) (מנגנון לפתיחת הדלת מבפנים), תשכ''ו-1965

תקנות למניעת מפגעים (בטיחות-מקררים) (מנגנון לפתיחת הדלת מבפנים), תשכ''ו-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק למניעת מפגעים (בטיחות-מקררים), תשכ''ה 1965, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''קיבול'' - הקיבול הכולל של כל התאים שבמקרר, אשר נועדו להחסנת מצרכים, אחרי הוצאת כל אצטבאותיהם; ''מקרר ביתי'' - מקרר שנועד לשימוש ביתי ואשר קיבולו מעל ל-60 ליטר אולם פחות מ-450 ליטר; ''מקרר שאינו ביתי'' - מקרר שאינו ביתי ואשר קיבולו הוא מעל ל-60 ליטר; ''התקן סגירה'' - התקן המשמש לסגירת דלת המקרר. 2. מנגנון פתיחת דלת מקרר ביתי המנגנון אשר ייקבע בכל מקרר ביתי, בהתאם להוראות החוק, יאפשר את פתיחת דלתו מבפנים, בכל מצב שהוא של התקן הסגירה של המקרר, על ידי לחיצה על הדלת מבפנים בכוח שלא יעלה על 7 ק''ג, כאשר יופעל בניצב לדלת, בקרבת-מקום ידית הדלת. 3. מנגנון פתיחת דלת מקררים אחרים המנגנון אשר ייקבע בכל מקרר שאינו ביתי ובחדר-קירור, בהתאם להוראות החוק, יאפשר את פתיחת כל דלת מדלתותיו מבפנים, בכל מצב שהוא של התקן הסגירה של המקרר, בדרך האמורה בסעיף 2 או על ידי לחיצה בכוח שלא יעלה על 500 גרם על כפתור בולט או ידית אשר הותקנו בצדה הפנימי של כל דלת מדלתות המקרר בגובה של לא יותר מ-100 ס''מ מעל רצפת המקרר. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא - (1) לגבי ייצור - (א) מקרר ביתי חשמלי, כתום 15 יום מיום פרסומן ברשומות (להלן - יום הפרסום); (ב) מקרר ביתי לא-חשמלי או חדר-קירור, כתום 60 יום מיום הפרסום; (ג) מקרר שאינו ביתי, כתום 90 יום מיום הפרסום; (2) לגבי העברה לאחר של - (א) מקרר ביתי חשמלי, כתום 60 יום מיום הפרסום; (ב) מקרר ביתי לא-חשמלי או חדר-קירור, כתום 90 יום מיום הפרסום; (ג) מקרר שאינו ביתי, כתום 120 יום מיום הפרסום. 1 ק''ת תשכ''ו, 511. מפגעיםמניעת מפגעיםתקנותמוצרי חשמל (הגנת הצרכן)