תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-8 לחוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''א-1991 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חוק הביטוח'' - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968; ''המוסד'' - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח; ''תמריץ'' - תמריץ למעסיק, המשולם מאוצר המדינה, לפי החוק, באמצעות המוסד; ''רבעון'' ו''תקופה קודמת'' - כהגדרתם בחוק; ''תובע'' - מעסיק המבקש תמריץ; ''דו''ח שכר'' - דינים וחשבונות לפי תקנה 8(א) לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי''ד-1954, וכן דינים וחשבונות בדבר העסקת עובדים שאינם תושבי ישראל, ולגבי עובד נוסף כהגדרתו בצו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (קביעת סוגי עובדים והכנסתם באגודה שיתופית), התשנ''ב-1991 - דו''ח שייקבע בצו. 2. בקשה לתמריץ (א) בקשה לתמריץ תוגש למוסד, בטופס שקבע לכך המוסד, הכולל גם הצהרה בדבר קיום התנאים המזכים את התובע בתמריץ (להלן - הבקשה לתמריץ); התובע יאשר בחתימת ידו את נכונותם של הפרטים שמסר בבקשה לתמריץ וידאג לכך שרואה חשבון או יועץ מס הרשום בפנקס כמשמעותו בסעיף 236ב לפקודת מס הכנסה (להלן - יועץ מס), יאשר בחתימתו על טופס הבקשה, כי הפרטים האמורים בו תואמים לדוחו''ת השכר שהגיש התובע. (ב) תנאי לתשלום תמריץ הוא כי התובע מסר למוסד, בטופס שקבע לכך, הצהרה החתומה בידו, בדבר מספר העובדים שהעסיק בתקופה הקודמת (להלן - ההצהרה לתקופה הקודמת); התובע ידאג לכך שההצהרה תאושר בידי רואה חשבון או יועץ מס לפי האמור בסיפה של תקנת משנה (א). (ג) מסר התובע הצהרה לתקופה הקודמת, לא יהיה רשאי לתקנה אלא בתוך חודשיים מיום שמסר הצהרתו למוסד לראשונה. (ד) הבקשה לתמריץ תוגש למוסד במישרין או באמצעות בנק. (ה) לא מסר התובע הצהרה לתקופה הקודמת, לא מילא את כל הפרטים שבבקשה לתמריץ או לא אישר את נכונותם בחתימת ידו - ידחה המוסד את הבקשה ויודיע על כך לתובע תוך 30 ימים מיום שנתקבלו במוסד הבקשה או ההצהרה הטעונים השלמת פרטים כאמור. 3. המועד להגשת בקשה לתמריץ (תיקון: תשנ''ד)2 (א) הבקשה לתמריץ תוגש תוך תשעה חודשים מתום הרבעון שבעדו נתבע התמריץ. (ב) יום הגשת הבקשה לתמריץ ייחשב המאוחר מבין אלה: (1) היום שבו קיבל המוסד או הבנק, לפי הענין, את הבקשה לתמריץ; (2) היום שבו קיבל המוסד את ההצהרה לתקופה הקודמת; (3) היום שבו קיבל המוסד מהתובע דו''ח שכר, המתייחס לחודשי התקופה הקודמת. 4. אישור הבקשה ותשלום התמריץ (א) המוסד יבדוק אם התובע זכאי לתמריץ ויקבע את סכום התמריץ המגיע לו. (ב) התמריץ ישולם לתובע מאת אוצר המדינה, בהתאם להוראה לתשלום מחשבון הממשלה בבנק הדואר שיעביר המוסד. 5. קביעת מספר העובדים (א) המוסד יחשב את המספר הממוצע החודשי של העובדים שהועסקו בידי התובע בתקופה הקודמת ואת מספר העובדים בכל רבעון בהסתמך על דו''ח השכר ועל נתונים אחרים שברשות המוסד או שקיבל מהתובע. (ב) לצורך חישוב המספר הממוצע החודשי של העובדים בתקופה הקודמת יובא בחשבון מספר העובדים שהעסיק התובע בכל אחד מששת החודשים בתקופה הקודמת כשהוא מחולק בשש. (ג) לענין תקנה זו - מספר העובדים לחודש יהיה צירופם של שני אלה: 1) מספר העובדים המועסקים על בסיס חודשי אף אם לא עבדו בפועל בכל ימי העבודה בחודש, ומספר העובדים על בסיס יומי שהועסקו בכל ימי העבודה באותו חודש; (2) לגבי עובדים המועסקים על בסיס יומי, ולא עבדו כאמור בפסקה (1) - המנה שהיא תוצאת חלוקת סך כל ימי העבודה של עובדים כאמור ב- 22; מנה המסתיימת בשבר, תעוגל כלפי מטה אם השבר קטן מחצי, וכלפי מעלה אם השבר הוא חצי או יותר. 6. סמכויות חקירה ופיקוח סמכויות שניתנו לעובד המוסד לפי סעיפים 196 ו-196א לחוק הביטוח יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לענין ביצוע תקנות אלה. 7. ועדה לעררים (א) התובע רשאי לערור על החלטת המוסד בפני ועדה לעררים (להלן - הועדה) תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו החלטת המוסד. (ב) הועדה לעררים תהיה בת שלושה חברים שיבחר המוסד מתוך רשימת חברי ועדה שפרסם שר האוצר ברשומות; ברשימת חברי הועדה ייכללו נציגי שר האוצר, שר התעשיה והמסחר והמוסד; נציג שר האוצר ישמש יושב ראש הועדה. (ג) הועדה תקבע את סדרי עבודתה. (ד) החלטת הועדה תתקבל ברוב דעות חבריה ובאין רוב דעות יכריע היושב ראש. (ה) הועדה רשאית לאשר את החלטת המוסד, לבטלה או לשנותה, ובלבד שלא תדחה הועדה בקשתו של תובע, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו, בכתב או בעל פה, לפי בחירתו. (ו) לצורך החלטתה רשאית הועדה לדרוש כי התובע יציג בפניה כל פנקס, מסמך או אישור. 8. שיפוי הוצאות אוצר המדינה יחזיר למוסד את כל הוצאותיו הנובעות מביצוע תקנות אלה, לפי כללים שייקבעו בהסכם בין הצדדים. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. ק''ת תשנ''ב, 452; תשנ''ד, 630. תקנות 2 ו-3 לתקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994 (ק''ת תשנ''ד, 630) קובעות: ''2. הוראת שעה על אף האמור בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות - (1) בקשה לתמריץ של מעסיק שהתקופה הקודמת לגביו היא התקופה שלאחר יום ל' בסיון התשנ''ב (1 ביולי 1992), המתייחסת לרבעון שחל בתקופה שמיום ח' בטבת התשנ''ג (1 בינואר 1993) ועד יום ט''ו בתשרי התשנ''ד (30 בספטמבר 1993), תוגש תוך תשעה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה; (2) בקשה לתמריץ של מזמין כמשמעותו בחוק, שהוראות פסקה (1) אינן חלות לגביו, בעד עובדי קבלן שהעסיק ברבעון שחל בתקופה שמיום ל' בסיון התשנ''ב (1 ביולי 1992) ועד יום ד' בתמוז התשנ''ג (30 ביוני 1993), תוגש תוך שלושה חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה''. ''3. תחילה ותחולה תקנה 1 תחול על בקשות לתמריץ המתייחסות לרבעון שחל בתקופה שמיום ט''ז בתשרי התשנ''ד (1 באוקטובר 1993) ואילך''.עידוד המגזר העסקיתקנות