תקנות לעידוד השקעות-הון (מתן פטור מתשלום אגרת-בניה לבנינים להשכרה), תשל''א-1971

תקנות לעידוד השקעות-הון (מתן פטור מתשלום אגרת-בניה לבנינים להשכרה), תשל''א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53ד לחוק לעידוד השקעות הון, תשי''ט-1959, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור מאגרת היתר לבניה היתר לבנייתו של בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק יהיה פטור ממחצית האגרה בעד חלק הבנין המיועד להשכרה. 1 ק''ת תשל''א, 594. השקעותאגרהשכירותתקנותעידוד השקעות הוןאגרת בניהבניהפטור מאגרה