תקנות לעידוד השקעות-הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל''ח-1977

תקנות לעידוד השקעות-הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל''ח-1977 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 53ח לחוק לעידוד השקעות הון, תשי''ט-1959 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''זכויות'' - (1) בחברה - הזכויות כמשמעותן בהגדרת ''השקעות חוץ'' - שבסעיף 53ח לחוק; (2) בשותפות - הון השותפות או הזכות לרווחיה; ''בעל ענין'' - אדם שיש לו בחברה הזכאית 50% או יותר באחת מהזכויות לפחות, או שיש חלק כאמור לחברה הזכאית בו, או שיש חלק כאמור לאדם אחר בו ובחברה הזכאית כאחד, הכל בין במישרין ובין בעקיפין; לענין זה, ''אדם'' - אדם וקרובו כמשמעותו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה). 2. נכסים שוטפים (תיקון: תשל''ט, תש''ם, תשמ''ה) (א) נכסים שוטפים הם סכום שווי כל הנכסים המפורטים להלן, בניכוי סכום השווה לסכום הדיבידנד שחולק במחצית הראשונה של שנת המס שבה נעשה תיאום הנכסים השוטפים או סכום השווה לסכום הדיבידנד העולה על מחצית ההכנסה החייבת באותה שנה, לפי הגבוה ביניהם: (1) מזומנים ויתרות זכות בבנקים בסכום כולל שלא יעלה על 4% ממחזור המכירות בשנת הבסיס למעט יתרת זכות שבגדר פסקה (1א); (1א) יתרת זכות של פקדון שהיה מופקד באותה שנת מס תקופה של ששה חדשים לפחות; (2) מלאי עיסוק כמשמעותו לפי הפקודה; (3) חובותיהם של לקוחות ושל ספקי טובין ושירותים, ומקדמות ששולמו לספקים של חשבון טובין ושירותים, לרבות שטרות שנתקבלו מהם; (4) חובות שהם צמודים והפרשי ההצמדה עליהם חייבים במס, אף אם אינם בגדר פיסקה (3); (5) הוצאות מראש והוצאות נדחות, למעט הוצאות שאינן ניתנות לניכוי; (6) הכנסות שנצברו וטרם נתקבלו ואינן פטורות ממס; (7) (בוטלה). (8) חובות שמקורם במענקים פרמיות, תשלומי סיוע וכיוצא באלה, הקשורים בייצור ההכנסה. לענין זה, ''הכנסה חייבת'' - לפני ניכוי ההפרשה לייצוב ההון כמשמעותה בסעיף 53י(א) לחוק וכשההפרשה לייצוב ההון היא שלילית, בתוספת הסכום שרואים אותו כהכנסה לאותה שנה לפי סעיף 53י(ב) לחוק. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא ייכללו בנכסים השוטפים החובות המפורטים להלן של בעלי ענין שאינם חברה זכאית שתבעה הטבות על פי החוק: (1) חובות לקוחות בשיעור העולה על 50% מקניותיהם בשנת הבסיס; (2) חובות ספקים בשיעור העולה על 50% ממכירותיהם בשנת הבסיס. 3. התחייבויות שוטפות (תיקון: תשל''ט) (א) התחייבויות שוטפות הן סכום כל ההתחייבויות המפורטות להלן, בניכוי סכום השווה לסכום הריבית שלא הותרה לניכוי על פי סעיף 19(ב) לפקודה מחולק במספר האחוזים הנקוב באותו סעיף כפול ב-100: (1) חובות לספקים, ללקוחות ולבנקים, לרבות שטרות שניתנו להם; (2) הלוואות שנתקבלו, לרבות שטרות שניתנו עליהם; (3) הכנסות שנתקבלו מראש; (4) הוצאות לפרעון שהותרו לניכוי, והפרשות להוצאות כאמור; (5) מסים לפרעון. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא ייכללו אלה בהתחייבויות השוטפות: (1) התחייבויות לבעלי מניות לפי סכום יתרת ההתחייבויות הקטן ביותר בשנת הבסיס; לענין פסקה זו, ''התחייבויות'' - למעט הלוואות בעלים; ''בעלי מניות'' - למעט ספקים או לקוחות שתבעו כחברה זכאית הטבות על פי החוק; (2) הלוואות לזמן ארוך כולל שיעורי הפרעון שלהן. (3) הלוואות בעלים; (3א) לענין תקנות 2(א)(1) ו-3 (א)(1) יראו את כל חשבונות עובר ושב של חברה זכאית כחשבון אחד, בקיזוז יתרות החובה והזכות. 4. תחולה תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1975 ואילך. 1 ק''ת תשל''ח, 428; תשל''ט, 79; תש''ם, 762, תשמ''ה, 766. עידוד השקעות הוןתקנותהשקעות