תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''ב-1962

תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76(2) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי''ט-1959, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור סדרת איגרות-חוב שהוצאה באישור המינהלה לשם מכירתה בשלמותה לתושבי-חוץ ובתמורת מטבע-חוץ בלבד תהיה פטורה ממס-בולים, אם אישר מנהל המכס והבלו בכתב כי ניתנו בטחונות, להנחת-דעתו, כי מטבע-חוץ יומר למטבע ישראלי בשער-החליפין הרשמי וכי התמורה תושקע באופן ובתנאים שקבעה המינהלה. 2. תחילה תקנות אלה יחולו גם על סדרות איגרות-חוב שהוצאו לפני תחילתן אך אחרי י''ז באב תשי''ט (21 באוגוסט 1959). 1 ק''ת תשכ''ב, 1529. מס בוליםעידוד השקעות הוןבוליםתקנותמיסיםהשקעותפטור ממס