תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פקעות הסיפן), תשכ''ב-1962

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פקעות הסיפן), תשכ''ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי''ד-1954, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מכסה'' - פקעות שגודלו על ידי מגדל אחד, מזן אחד ומגודל אחד שאינן עולות על 50,000 יחידות; ''מנהל'' - מנהל שירות הבקורת לתוצרת חקלאית שבמשרד החקלאות או מי שהוסמך על ידיו לענין תקנות אלה; ''מפקח'' - מי שנתמנה על ידי המנהל להיות מפקח; ''פקעות'' - פקעות סיפן ליצוא. 2. הודעה על כוונה לגדל פקעות הרוצה לגדל פקעות יודיע על כך בכתב למנהל לפחות חודש ימים לפני התאריך המשוער של הזריעה; ההודעה תכלול את המקום והגודל המשוער של השדה שבו יגודלו הפקעות ומועד הזריעה. 3. הודעה על זריעה תוך שבועיים לאחר מועד הזריעה, יודיע המנהל בהודעה בכתב למנהל את מועד הזריעה למעשה, ציון השטח המדוייק בו נזרע כל זן, גודל הפקעות ששימשו לזריעה וכמותן; להודעה תצורף מפה בה יצויינו באורח ברור, בולט וקל לזיהוי שטחי המזרע של כל זן. 4. טופס הודעה המנהל רשאי לקבוע טפסים להודעה לפי תקנות 2 ו-3 ולכלול בהם פרטים נוספים על אלה שפורטו בתקנות האמורות; ומשקבע לא תוגש הודעה אלא בטופס שנקבע. 5. טופס בדיקת השדה מפקח יערוך לפחות שתי בדיקות-שדה, בריווח סביר ביניהן, ואחת מהן תהיה בעת פריחת הצמחים. 6. צורת בדיקת השדה כל בדיקת-שדה תבוצע ב-200 צמחים מכל זן לחצי דונם ראשון וב-50 צמחים לכל דונם נוסף או לחלק ממנו. 7. גודל מינימלי של השדה לא יגדלו פקעות בשדה ששטחו פחות מדונם אחד. 8. שטח מינימלי לכל זן לא יגודלו בשדה אחד פקעות מזן אחד על שטח שגדלו פחות מחצי דונם, אלא אם הרשה המנהל גידול כאמור מראש ובהתאם לתנאי ההרשאה. 9. גידול קודם לא יגודלו פקעות בשטח בו גודלו סיפנים תוך ארבע השנים שלפני מועד הזריעה. 10. חומר ריבוי לא יגודלו פקעות אלא מחומר ריבוי שהוא בהתאם לדרישות התקן לפקעות כמפורט בתקנה 20. 11. שטח נגוע בנמטודות לא יגודלו פקעות בשטח אשר הוא או רצועה ברוחב של 200 מטר המקיפה אותו ידועים כנגועים בנמטודות. 12. שילוט השדה לא יאושרו פקעות אלא אם שטח המזרע של כל זן מסומן בשלטים בצורה בולטת ועליהם שם הזן הזרוע וגודל הפקעות ששימשו לזריעה (להלן - השלט). 13. הרשאה לקיטום וקטיף פרחים לא יאושרו פקעות משדה שנעשו בו קיטום או קטיף פרחים, אלא אם נעשו על פי הרשאה בכתב שנתן לכך מפקח בהתאם לתנאי ההרשאה. 14. טוהר הזן לא יאושרו פקעות, אם נמצא בבדיקת השדה שמספר הצמחים מהזן המסומן בשלט מהווה פחות מ-95% מכלל הצמחים הגדלים בשטח, אלא אם נראה למפקח כי ניתן לזהות את הזנים הזרים לפי הפקעות. 15. מחלת הפוזריום (א) לא יאושרו פקעות משדה שאחוז הצמחים הגדלים בו נמצאו בעת הבדיקה נגועים בפוזריום בשיעור העולה על 10%. (ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א), רשאי המנהל להתיר יצוא של פקעות משדה שהצמחים שבו נמצאו נגועים בפוזריום בשיעור העולה על 10% אם נתמלאו לגבי הפקעות תנאים מוקדמים כפי שיורה. 16. צמחים נגועים בווירוס לא יאושרו פקעות משדה שבו נמצאו בעת בדיקת השדה צמחים שיש בהם חשש לנגיעות וירוס, אלא אם צמחים אלה בוערו לחלוטין. 17. הזנחה וניוון בשדה לא יאושרו פקעות משדה שנמצא בעת הבדיקה מוזנח או שהגידול בו מנוון. 18. הודעה על אי קיום הוראות לא קויימה בשדה ובפקעות הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי מפקח להודיע למגדל כי הפקעות מאותו שדה לא יאושרו ליצוא, בין שאי-קיום ההוראות נתגלה בבדיקה הראשונה של השדה ובין בכל בדיקת-שדה שלאחריה. 19. הודעה על אסיף המגדל יודיע למנהל לפחות 10 ימים לפני מועד האסיף על המועד שיש בדעתו להתחיל באסיף פקעות מהשדה. 20. תקן פקעות ליצוא פקעות יהיו - (1) בעלות צורה נורמלית, מלאות, שלמות, יבשות, נקיות מחלקי אם ושרשים ומכוסות בקליפות במידת האפשר לפי העונה והזן; (2) נקיות במידה סבירה מאדמה וחול; (3) ללא סימני-התעוררות; אולם המפקח רשאי לאשר ליצוא פקעות כשהן בהתעוררות התחלתית אם נראה לו שהחומר יגיע ליעודו במצב תקין; (4) נקיות מנגעים בשיעור שלא יעלה לגבי כל מחלה ולגבי כמה מהן על השיעור שנקבע להלן: (א) פוזריום 3% (ב) גרב 5% (ג) קורבולריה 3% (ד) מחלות אחרות 2% (ה) נמטודות 0% (ו) כמה מהמחלות האמורות יחד 8%; 5) נקיות מפגמים טכניים וכרסומים בשיעור שלא יעלה על 3%. (6) נקיות מזנים שונים מהזן שסומן בשדה בשיעור שלא יעלה על 5%. 21. שיעור פקעות קטנות וגדולות בפקעות המיועדות ליצוא לא יעלה שיעור הפקעות הגדולות והקטנות מאלה המהוות את מרבית המכסה על 5%. 22. פסילה, בירור ואריזה מחדש (א) לא עמדו פקעות בשיעור התקן שנקבע בתקנות 20 ו-21 יודיע מפקח בכתב למגדל וליצואן כי הפקעות לא יאושרו ליצוא והסיבות לפסילה. (ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א), רשאי המפקח להורות על בירור הפקעות ואריזתן מחדש, ולקבוע תנאים מיוחדים לביצוע, בירור או אריזה מחדש של הפקעות. (ג) לא ישתמש מפקח בסמכותו לפי תקנות-משנה (א) ו-(ב) אלא לאחר שבדק דוגמה של לפחות 3% מהפקעות מכל מכסה שנלקחה מ-20 אחוז של המיכלים. 23. אריזת פקעות (א) פקעות ייארזו בתיבות-עץ, שארכן 70 ס''מ, רחבן 30 ס''מ וגבהן 30 ס''מ. (ב) המנהל רשאי לאשר אריזת פקעות באריזה בגדלים שונים מאלה שנקבעו בתקנת-משנה (א) וכן להתיר אריזה במיכלים מסוג אחר. (ג) המיכלים יהיו חדשים, שלמים, נקיים, יבשים וחזקים העשויים להגן על הפקעות שבתוכם בפני פגיעות. 24. צפיפות אריזת פקעות המיכלים לאריזת פקעות ימולאו עד 5/6 מקיבולם. 25. סימון מיכלים (א) בחלקו החיצוני העליון של כל מיכל לאריזת פקעות יצויין באותיות-דפוס ברורות בשפה האנגלית; (1) שם היצואן; (2) Israel flower bulls; (3) Gladioli; (4) Variety ולידו יצויין המספר בחותמת ברורה; (5) Size ולידו יצויין גודל הפקעות בחותמת ברורה; (6) .Growers No ולידו יצויין מספר הזיהוי של המגדל שנקבע על ידי המנהל בחותמת ברורה; (7) Count ולידו תצויין הכמות שבאריזה בחותמת ברורה; (8) .Ser. No ולידו יצויין המספר בחותמת ברורה. (ב) היצואן רשאי לציין בצד המיכל את שם ארץ היעוד, שם הקונה ומענו. 26. בדיקת פקעות המפקח רשאי בכל עת שתיראה לו לבדוק פקעות בשדה, בכל מצב של החסנה, בעת הובלתן ובנמל המשלוח לפני הישלחן. 27. אישור ליצוא (א) לא ייוצאו פקעות אלא אם נתקיימו בהן הוראות תקנות אלה ואושרו ליצוא על ידי המנהל (להלן - האישור). (ב) תוקף אישור הוא 15 יום מיום נתינתו. 28. תווית אישור פקעות שניתן עליהן אישור יסומנו בתווית אישור שתוכן על ידי השירות לבקורת תוצרת חקלאית שבמשרד החקלאות (להלן - תווית אישור). 29. חיבור תווית אישור תווית אישור תחובר לכל מיכל על ידי אדם שהוסמך לכך על ידי המנהל בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות. 30. הדפסת סימנים לא ידפיס אדם, לא ידביק, לא יחבר, לא יצרף ולא ייצור כל דפוס, הטבעה, ציור או כל סימן אחר על כל מיכל פקעות או בתוכו, על סימונם או על תווית אישור. 31. שינויים במיכל לא ישנה אדם, לא יחליף ולא ישחית, לא יקלקל, לא יסיר ולא ימחוק כל הדפסה, תווית סימון או אישור או כל ציון אחר המצויים על מיכל. 32. תנאים מיוחדים ליצוא המנהל רשאי לקבוע תנאים מיוחדים ולפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או חלקן: (1) משלוח נסיוני של פקעות; (2) משלוח פקעות מזנים מעורבים. 33. משלוח פקעות מקירור המנהל רשאי לקבוע תנאים מיוחדים נוספים על אלה הקבועים בתקנות אלה לגבי פקעות המוצעות מבית-קירור כדי להבטיח כי יגיעו לארץ היעוד במצב טוב. 34. אגרה (א) בעד אישור פקעות תשולם אגרה בשיעור של לירה וחצי לכל טונה של פקעות או חלק מטונה. (ב) האגרה בעד אישור פקעות תשולם על ידי יצואן במשרדי המכס לפני ביצוע המשלוח. 1 ק''ת תשכ''ב, 2522.יצואתקנותמוצרצמחים