תקנות לשכת עורכי-הדין (המשך פעולות והעברת מסמכים), תשכ''ב-1962

תקנות לשכת עורכי-הדין (המשך פעולות והעברת מסמכים), תשכ''ב-1962 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 105 ו-110 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ''א-1961, אני מתקין תקנות אלה: 1. המשך הטיפול בתלונות המועצה המשפטית רשאית להעביר ללשכה את המשך הטיפול - (1) בתלונה שטרם נתמנתה ועדה לחקור בה כאמור בפרק הששי לתקנות המועצה המשפטית תשי''ג-1953, או שנתמנתה ועדה כאמור וטרם התחילה בחקירה; (2) בתלונה שהטיפול בה כבר הגיע לשלב נוסף, אם תחליט המועצה המשפטית שמן הראוי שהתלונה תידון בדין משמעתי של הלשכה. 2. דין תלונה שהועברה תלונה שהועברה מהמועצה המשפטית ללשכה בטרם נתמנתה ועדה לחקור בה, ינהגו בה כבתלונה שהוגשה לועד המחוזי של המחוז שבתחומו נמצא מקום-עבודתו הראשי של עורך-הדין שנגדו היא הוגשה; תלונה שהועברה אחרי שנתמנתה ועדה לחקור בה, ינהגו בה כבקובלנה שהוגשה על ידי הועד המחוזי לבית-הדין המשמעתי המחוזי של המחוז האמור. 3. העברת פנקס עורכי הדין פנקס עורכי-הדין יועבר ללשכה. 4. העברת מסמכים הרישומים, המסמכים וכל חומר ארכיוני אחר של המועצה המשפטית יועברו ללשכה. 1 ק''ת תשכ''ב, 1670. לשכת עורכי הדיןתקנותמסמכיםעורך דין