תקנות מחיקת הרשעות (סדרי המחיקה במרשם הפלילי), התשמ''ב-1982

תקנות מחיקת הרשעות (סדרי המחיקה במרשם הפלילי), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6 לחוק מחיקת הרשעות, התשמ''ב-1982 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: 1. בקשה למחיקת הרשעה מי שנתקיימו בו התנאים הנקובים בסעיפים 2 או 3 לחוק (להלן - המבקש), רשאי להגיש למשטרה בקשה לתיקון הרישום במרשם הפלילי לענין מחיקת הרשעות לפי הוראות החוק. 2. פרטי הבקשה בקשה כאמור בתקנה 1, יגיש המבקש, בכתב, לתחנת המשטרה הסמוכה למקום מגוריו, ואם אין לו מקום מגורים קבוע בישראל - למטה הארצי של משטרת ישראל, ויציין בה את הפרטים הבאים: (1) שם משפחה, שם פרטי ושם האב; (2) מספר תעודת הזהות; (3) תאריך לידה; (4) מען מדוייק. 3. אימות פרטים תורן תחנת המשטרה יקבל הבקשה לאחר שיאמת פרטי הזיהוי המצויינים בה באמצעות תעודת זהות של המבקש, או תעודה ציבורית כמשמעותה בסעיף 29 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971. 4. הגשת בקשה בידי אחר (א) בקשה כאמור בתקנה 2 יכול שתוגש בידי אדם זולת המבקש אם הוא אחד מאלה: (1) בן זוג, הורה, צאצא או אח של המבקש; (2) אפוטרופסו של המבקש או מיופה כוחו לענין זה. ב) הוגשה הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) יאמת תורן תחנת המשטרה בנוסף לפרטי הזהות של המבקש - גם את פרטי זהותו של המגיש והיותו אחד מהמנויים בתקנת משנה (א). 5. אישור הבקשה או סירוב לה אישור בדבר תיקון הרישום במרשם הפלילי לענין מחיקת הרשעה לפי החוק או סירוב מנומק להיענות לבקשה, יישלח למבקש לפי המען שצויין בבקשה, לא יאוחר מ-30 ימים ממועד הגשתה 1 ק''ת תשמ''ב, 1105. משפט פליליתקנותביטול רישום פלילי / מחיקת רישום פליליהרשעהרישום פלילי