תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ''ח-1988

תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ''ה-1985 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תש''ן, תשנ''ה, תשנ''ח) בתקנות אלה - ''מוצרים מבעלי חיים'', ''מוצר'' - ביצים, גווית בעלי חיים לרבות כל חלק של בעל חיים ובכלל זה דם ומרכיביו, עור, שלח, עצמות, קרביים, טלפיים, קרניים, צמר, שער, זיפים, נוצות, זבל ולרבות קמח, שומן מותך ומוצרים אחרים שהופקו מתוצרת של בעל חיים או מגוויתו, או חומר המכיל חלק כאמור המשמש להזנת או להכנת מזון לבעלי חיים; ''נמלי יבוא'' או ''נמל יצוא''2 - נמל חיפה, אשדוד, אילת, בן גוריון, וכל נמל או אתר כניסה אחר שיקבע המנהל לענין תקנות אלה; ''המנהל'' - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה כולן או מקצתן. 2. איסור יבוא ויצוא (תיקון: תשנ''ה) לא ייבא אדם לישראל ולא ייצא אדם מישראל מוצרים מבעלי חיים אלא דרך נמל יבוא או נמל יצוא ועל פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו. 3. בקשה להיתר המבקש לייבא לישראל או לייצא מישראל מוצרים מבעלי חיים, יגיש למנהל בקשה להיתר, 30 ימים לפחות לפני מועד היבוא או היצוא. 4. פרטי הבקשה להיתר בקשה להיתר תכלול פרטים אלה: (1) שם היבואן או היצואן ומענו; (2) סוג המוצר ומשקלו; (3) סוג בעל החיים ממנו הופק המוצר; (4) מטרת היבוא או היצוא של המוצר; (5) ארץ המוצא של המוצר המבוקש ליבוא או ארץ היעד של המוצר המיועד ליצוא; (6) נמל היבוא או היצוא המיועד; (7) אישור השירותים הוטרינריים הממשלתיים בארץ המוצא כי המפעל המייצר את המוצר נמצא בפיקוח וטרינרי ממשלתי; (8) פרטים נוספים לרבות דוגמאות, הכל לפי דרישת המנהל. 5. מתן היתר המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף תנאים או לשנותם בכל עת. 6. טיפול באריזות המייבא מוצרים מבעלי חיים לישראל ינהג באריזותיהם או בכלי הקיבול האחרים בהם הובאו בהתאם להוראות המנהל. 7. בדיקה לפני ייצוא בעל היתר לא ייצא מוצרים מבעלי חיים אלא אם כן נבדקו בידי המנהל לפני מועד ייצואם ונמצאו כשירים לייצוא והמנהל נתן תעודה על כך. 8. בדיקת יבוא בנמל מוצרים מבעלי חיים ייבדקו בנמל היבוא בידי המנהל; מצא המנהל כי הם כשירים ליבוא יתן על כך תעודה. 9. תעודת שחרור (א) לא ישוחררו מוצרים מבעלי חיים בנמל יבוא או בנמל יצוא ללא תעודה חתומה בידי המנהל. (ב) בעד תעודה כאמור בתקנת משנה (א) תשולם אגרה בסך 7.20 שקלים חדשים. 10. השמדת מוצרים מוצרים מבעלי חיים אשר יובאו לישראל שלא בהתאם להוראות תקנות אלה, או שלדעת המנהל עלול יבואם לסכן בריאות בעלי חיים בישראל, יורה המנהל כיצד לנהוג בהם, לרבות להשמידם או להחזירם לארץ המוצא; הוראות המנהל יבוצעו על-ידי המייבא ועל חשבונו. לא ביצע המייבא הוראות המנהל, רשאי המנהל לבצען במקומו ועל חשבונו. 11. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על כל דין. 12. ביטול תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא) - בטלות. ק''ת תשמ''ח, 879; תש''ן, 248; תשנ''ה, 235, 295, 419; תשנ''ח, 1165. פורסמה הודעה (י''פ תשנ''ז, 396) כי מסוף ניצנה הינו אתר כניסה המחייב היתר לפי התקנות. בעלי חייםיצוא של בעלי חייםמחלות בעלי חייםתקנותיבואמוצר