תקנות מחלות בעלי-חיים (תערוכות), תשכ''ט-1969

תקנות מחלות בעלי-חיים (תערוכות), תשכ''ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ד), (יב) ו-(טו) לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. איסור קיום תערוכה והחזקתה ללא היתר (תיקון: תשל''ז) לא יקים אדם ולא יחזיק תערוכה של כל בעלי-חיים, אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות, או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן (להלן - המנהל), ובהתאם לתנאיו. 2. בקשת היתר (א) בקשה להיתר להקים ולהחזיק תערוכת בעלי-חיים תוגש למנהל לפחות שלושים יום לפני המועד המיועד לפתיחת התערוכה (להלן - הבקשה). (ב) מגיש הבקשה יציין בה פרטים אלה: (1) מועד התערוכה; (2) מקום התערוכה; (3) סוג בעלי-החיים שיוצגו בתערוכה; (4) שמות המקומות או המשקים בהם יובאו בעלי-החיים; (5) פרטים נוספים שדרש המנהל. 3. איסור העברת היתר היתר שניתן לפי תקנות אלה אינו ניתן להעברה. 4. אישור מאת רופא וטרינרי ניתן היתר לתערוכה, לא יעביר בעל ההיתר בעלי-חיים למקום התערוכה או ממנו, אלא באישור בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי. 5. ביטול והתליה המנהל רשאי לבטל או להתלות היתר, אם, לדעתו, קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן. 5א.2 (תיקון: תשמ''ד) תקנות אלה יחולו גם על תחרות של בעלי חיים. ק''ת תשכ''ט, 1547; תשל''ז 2334; תשמ''ד, 2395. במקור לא מובאת לסעיף זה כותרת שוליים. מחלות בעלי חייםתערוכותתקנותבעלי חיים