תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס''ד-2004

תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס''ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4טו(ג)(1), לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש''ך-1960 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים, ולענין תקנה 2 - באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בעל זכות'' - בעל זכות על פי חוזה לגבי דירה; ''דירה'' - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, למעט בנחלה ובמשק עזר כמשמעם בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל; ''דמי חכירה מהוונים'' - דמי חכירה שנתיים משולמים מראש בעד תקופת החכירה או יתרתה; ''דמי חכירה ראשוניים'' - סכום חד-פעמי השווה לחלק מערך הקרקע שעליה בנויה הדירה, ששילם בעל זכות על פי חוזה חכירה למינהל, או שנזקף לזכותו, בעת רכישת הזכות; ''דמי חכירה שנתיים'' - התשלום שמשלם בעל זכות על פי חוזה חכירה למינהל מדי שנה בגין שימוש בקרקע שעליה בנויה הדירה, בהתאם למטרת ההקצאה; ''המינהל'' - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק; ''חוזה'' - חוזה פיתוח, חוזה חכירה, חוזה חכירת משנה או חוזה מכר שבין המינהל ובין בעל זכות לגבי דירה; ''מאגר המידע'' - כמשמעותו בסעיף 4טו לחוק; ''מנהל מאגר'' - כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981; ''מקרקעין'' - מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, שייעודם על פי החוזה הוא למגורים, שזכויות החכירה בהם אינן רשומות בפנקסי המקרקעין; ''נותן שירות'' - אדם אשר מנהל אצלו, לרבות באמצעות נציגו או בא כוחו, רישום של זכויות בקשר למקרקעין או שחתם חוזה עם משרד הבינוי והשיכון או עם מינהל מקרקעי ישראל למכירתם, השכרתם או ניהולם של מקרקעין והתחייב בו לטפל ברישום זכויות בקשר למקרקעין בפנקסי המקרקעין; ''פנקסי המקרקעין'' - הפנקסים המנוהלים לפי סעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ''ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין); ''נתונים מזהים'' - נתונים מזהים במינהל של דירה, לפי גוש, חלקה, תת-חלקה, כסימונם בעבר ובהווה. 2. מאגר המידע (א) מאגר המידע אשר המינהל ינהל, יכלול פרטים לגבי דירות במקרקעין, ככל שאלה נקלטו במערכת הממוכנת של המינהל, כמפורט להלן: (1) נתונים מזהים; (2) שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות של בעלי הזכות; (3) שיעור חלקו של כל בעל זכות; (4) מספר תיק במינהל; (5) סוג החוזה; (6) סיווג דמי החכירה על פי החוזה כדמי חכירה מהוונים או כדמי חכירה שנתיים; 7) מועד רכישת הזכות, תקופתה ושיעור דמי החכירה הראשוניים; (8) שטח המגרש על פי החוזה וסך כל השטח הבנוי שאישר המינהל; (9) הודעות שהומצאו למינהל בדבר משכון שנרשם, על פי דין, על זכויות לגבי הדירה; (10) התחייבות של המינהל לרישום משכנתה בנוגע לדירה בעת רישומה בפנקסי המקרקעין; תאריך נתינתה, מי שלטובתו ניתנה, סכום ההתחייבות במועד ההתחייבות ודרגת המשכנתה; (11) הודעות שהומצאו למינהל בדבר פסקי דין, החלטות וצווים שנתנו בית המשפט או רשות אחרת המוסמכת לכך על פי דין, הנוגעים לזכויות לגבי הדירה; (12) בקשות שהוגשו להעברת זכויות לגבי הדירה; (13) תאריך אחרון של עדכון מאגר המידע. (ב) מאגר המידע יוצג באינטרט באתר או באתר אחר שכתובתו תפורסם בהודעה ברשומות. (ג) לא ייכללו במאגר המידע תיקים שמנהל המאגר טרם וידא כי נתוניהם מהימנים. 3. התנאים למסירת מידע ממאגר המידע (א) שאילתה לקבלת מידע ממאגר המידע תוצג לפי נתונים מזהים, שעליהם ייווספו, במידת הצורך, גם שם משפחה, שם פרטי ומספר תעודת זהות של בעל זכות. (ב) המבקש לקבל במשרדי המינהל פלט מחשב שיופק ממאגר המידע, יגיש בקשה על כך למשרד המחוז שבו מנוהלים המקרקעין שבהם הדירה נושא המידע. (ג) המידע שבמאגר המידע - (1) אינו מהווה ''אישור זכויות'' כמשמעו בתקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס''ד-2004; (2) אינו מהווה תחליף לעיון בכל מרשם המתנהל על פי דין או לרישומים המתנהלים אצל נותן שירות; אזהרה לענינים אלה תופיע במאגר המידע ובכל פלט מחשב שיופק ממנו. 4. תחילה ותוקף (תיקון תשס''ח) (א) תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן או מיום פרסום תקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשס''ד-2004, לפי המאוחר. (ב) תקנה 3(ג)(1) תעמוד בתוקפה עד יום כ''ג בסיוון התשס''ט (15 ביוני 2009). 1 ק''ת תשס''ד, 931; תשס''ח, 549, 1232.קרקעותמאגרי מידעמקרקעיןתקנותמינהל מקרקעי ישראלמקרקעי ישראל