תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס''ג-2003

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 115(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ''ג-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת שווי רכישה במכירת זכות במקרקעין שנרכשה במימוש אופציה, כאמור בסעיף 49י(ג) לחוק, בידי מי שרכש את האופציה ממי שאינו בעל הזכות במקרקעין, יראו כשווי הרכישה של הזכות במקרקעין את שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שנקבע לפי סעיף 21(ב) לחוק, בתוספת שווי הרכישה של האופציה; ואולם אם חלו על האופציה הוראות הפקודה - בתוספת התמורה או הסכום שנקבע כהכנסה בידי מוכר האופציה, לפי הענין. 2. תחולה תקנות אלה יחולו לגבי רכישת אופציה ביום כ''א בחשון התשס''ב (7 בנובמבר 2001) או לאחריו. 1 ק''ת תשס''ג, 881. מיסיםאופציהמקרקעיןתקנותשווי רכישהמיסוי מקרקעין