תקנות מכוני כושר - אימון קטינים במכון כושר

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), התשס''ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 3 ו-8 לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''התנגדות'' - לרבות לחץ אוויר, לחץ שמן, לחץ מים או משקולות; ''מכשיר אירובי'' - מכשיר לפיתוח יכולת אווירנית לרבות מסילת כושר, אופני כושר, מדרגה או מכשיר חתירה; ''מכשיר התנגדות'' - מכשיר לפיתוח כוח, הפועל בכיוון תנועה המוכתב מראש ושאינו ניתן לשינוי או הניתן לשינוי מוגבל בהתאם לסוג המכשיר והוראות היצרן; ''משקולת חופשית'' - משקולת לפיתוח כוח, הפועלת באופן חופשי על פי רצון המתאמן, בלא מגבלה מכנית של היצרן או מבנה המשקולת; ''תעודת הסמכה'' - כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ''ח-1988 (להלן - חוק הספורט). 2. הכשרת מדריך לאימון קטינים בעל הכשרה מתאימה להדרכת קטינים במכון כושר הרשאי לקבל תעודת הסמכה לאימון קטינים, הוא מי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן: (1) הוא בעל תעודת הסמכה של מדריך כושר גופני (ובריאות), כאמור בתקנה 2(36) לתקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ''ז-1997; (2) הוא עבר הכשרה לאימון קטינים במכון כושר, לפי תכנית לימודים שהיקפה לא פחות מ-22 שעות, שהתקיימה בבית ספר שהכיר בו השר, לפי חוק הספורט, לענין מתן תעודות הסמכה; (3) הוא עמד בהצלחה במבחן המעשי ובמבחן העיוני של תכנית ההכשרה לאימון קטינים במכון כושר של בית הספר שבו למד. 3. מגבלות גיל לענין אימון קטינים במכון כושר (א) מדריך לאימון קטינים לא יאמן במכון כושר קטינים עד גיל 6. (ב) מכון כושר לא יאפשר לקטין שלא מלאו לו 6 שנים להתאמן במכון כושר; הוראה זו לא תחול על קטין העובר טיפול שיקומי עם פיזיותרפיסט, ובתנאי שאימונו במכון הכושר נערך בלוויית הפיזיותרפיסט המטפל בו. 4. מגבלות לענין מספר מתאמנים קטינים המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך אחד לאימון קטינים רשאי להדריך בעת ובעונה אחת יהיה - (1) באימון באמצעות מכשירי התנגדות ומכשירים אירוביים: (א) קטינים מגיל 6 עד גיל 14 - 8 מתאמנים; (ב) מגיל 14 עד גיל 18 - 15 מתאמנים; (2) באימון באמצעות משקולות חופשיות: (א) קטינים מגיל 6 עד גיל 14 - 5 מתאמנים; (ב) מגיל 14 עד גיל 18 - 10 מתאמנים. 5. מכשיר לאימון קטינים מכון כושר לא יאפשר לקטין להתאמן באמצעות מכשיר אירובי, מכשיר התנגדות ומשקולת חופשית אלא אם כן - (1) המכשיר נבנה, תוכנן והותאם גם לאימונם של קטינים; (2) המכשיר מתאים או מותאם לממדיו של הקטין המתאמן. 6. קשר עין עם מתאמנים במהלך כל האימון יהיה המדריך בקשר עין עם הקטינים המתאמנים. 7. כללי בטיחות בחדר כושר שמתאמנים בו קטינים יתקיימו כללי בטיחות אלה: (1) כל המכשירים יהיו במרחק סביר האחד מן השני, בהתאם לאופיו של כל מכשיר ובשים לב לשימוש בו על ידי קטינים; (2) אזור המשקולות החופשיות יהיה מופרד משאר מכשירי האימון; (3) המעברים בין המכשירים יהיו פנויים ממכשולים; (4) מכשירי ההתנגדות והמכשירים האירוביים יהיו מקובעים לקרקע באופן המבטיח את יציבותם בעת השימוש, בשים לב להוראות היצרן והתקנים הקיימים לגביהם; (5) כל מכשירי ההתנגדות, המכשירים האירוביים והמשקולות החופשיות יעברו, אחת ל-6 חודשים, בדיקה תקופתית של תקינותם; (6) מכון הכושר יהיה מאוורר ומואר; (7) במכון כושר יימצאו בכל עת - (א) תיק עזרה ראשונה שיכיל פריטים כמפורט להלן: פריט כמות תיק ממודר ריק 1 תחבושת אלסטית 8 ס''מ 4 אגד מידבק 20 אספלנית דקה עם מיתקן חיתוך 1 פד גזה סטרילי 20 אגד לחבישה 10 משולש לקיבוע 6 תחבושת אישית 2 פולידין נוזלי 1 פולידין משחה 1 שקית קירור 2 אספלנית - סרט 2.5 ס''מ 2 אספלנית - סרט 5 ס''מ 2 אספלנית - סרט פריטייפ 2 תרסיס קירור מיידי 150 מ''ל 1 תרסיס קירור מיידי 400 מ''ל 1 משחת שיכוך כאבים מקומיים 1 סכין חיתוך לסרטי אספלנית 1 תרסיס אספלנית 1 סד לקיבוע 1 מסכת כיס להנשמה מפה לפה (עם שסתום חד-כיווני) 1 מנתב אוויר - אחד למבוגר ואחד לילד 1 פאואר פלקס - תחבושת נדבקת מאליה 2 כפפות חד-פעמיות 10 זוגות חוסם עורקים 2 מספריים 1 פנס 2 (ב) מיתקן למי שתיה; (ג) מכשיר טלפון אחד לפחות. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1 ס''ח תשס''ה, 838. קטיניםחדר כושר / מכון כושרתקנות