תקנות מס הבולים על מסמכים (ערעורים), תשכ''א-1961

תקנות מס הבולים על מסמכים (ערעורים), תשכ''א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ''א-1961 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. בית המשפט המוסמך ערעור על החלטת מנהל המכס והבלו בענין שומת-מס על מסמך (להלן - הערעור) יכול שיוגש לכל בית-משפט מחוזי. 2. מועד הגשת הערעור הערעור יוגש תוך 30 יום מהיום שבו נמסרה למבקש ההודעה על ההחלטה כאמור בסעיף 12 (ג) לחוק. 3. צורת הערעור הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938, והתקנות לתיקון סדרי-הדין בדיון אזרחי, תשי''ב-1952, יחולו על הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 4. המשיב מנהל המכס והבלו יהיה המשיב בערעור. 1 ק''ת תשכ''א, 1609. מיסיםמסמכיםמס בוליםבוליםערעורתקנות