תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993), התשנ''ה-1995

תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס 1993), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובהתאם לסעיף 105ח לפקודה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. אישור פיצול בדיעבד על אף האמור בסעיפים 105ג(א)(13) ו-105ח(ב) לפקודה, רשאי הנציב לאשר פיצול שמועדו י''ז בטבת התשנ''ד (31 בדצמבר 1993), ובלבד שהבקשה לאישורו הוגשה עד אותו יום. 2. מועד הגשת הבקשה לענין סעיף 103ט(ה) לפקודה, יראו את הבקשה כאמור בסעיף 1 כאילו הוגשה ביום פרסומן של תקנות אלה. 1 ק''ת תשנ''ה, 1302. תקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה