תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ''ד-1983

תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ''ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה: 1. החזר מס יתר מס יתר ששילם נישום יוחזר לו על ידי זיכוי חשבונו בבנק; הנישום יודיע לפקיד השומה את שם הבנק, מספר החשבון וכל פרט אחר שיידרש כדי לאפשר את ההחזר. 2. הגדרה לענין תקנות אלה, ''מס יתר'' - לרבות הפרשי הצמדה, ריבית או קנסות. 1 ק''ת תשמ''ד, 578. החזרי מסתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה