תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ''ו-1985

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ''ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ישוב'' - קיבוץ, מועצה אזורית, מועצה מקומית או עיריה; ''תושב'', במקום פלוני - יחיד שמגוריו הקבועים הם באותו מקום. 2. הנחה (תיקון: תשנ''ז4, תש''ס5, תשס''א6) יחיד תושב אחד הישובים הנקובים בתוספת שהיה תושב כאמור במשך שנים עשר חדשים רצופים לפחות, מהם ששה חדשים לפחות בתוך שנת המס, זכאי להנחה ממס בשיעור של 15% מהכנסתו החייבת לפי סעיפים 2(1), 2(2) או 2(5) (להלן - ההכנסה המוטבת), ואם הוא תושב קרית שמונה בשיעור של 25% מההכנסה המוטבת, והכל עד לגובה הכנסה מוטבת של 144,000 שקלים חדשים ולהנחה ממס בשיעור של 10% מההכנסה המוטבת העולה על סכום ההכנסה כאמור עד לסכום הכנסה בגובה 460,000 שקלים חדשים, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה, שיראוה לענין זה כאילו היא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו. 3. מניעת כפל ההנחה ממס תושב ישוב הכלול בתוספת לא יהא זכאי להנחה ממס לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח''ל), התשל''ח-1978, או לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסה בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), התשל''ו-1975, אולם יתר הוראות התקנות האמורות יחולו לגבי תושב ישוב כאמור, כאילו היו חלק מתקנות אלה. 4. תחולה (תיקון: תשמ''ח, תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א)3 תחולתן של תקנות אלה עד יום י''ד בטבת התש''ן (31 בדצמבר 1990). תוספת (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ז, תשמ''ט, תשנ''א) (תקנות 2 ו-3) אביבים חניתה משגב עם אבירים חרפיש נהריה אבן מנחם יובל נטועה אדמית יערה סאסא אילון יפתח סער אלקוש יראון ספסופה בית הלל כברי עבדון בן עמי כפר בלום עברון ברעם כפר גלעדי עלמה בצת כפר ורדים2 עמיר גונן כפר סאלד עראמשה גורן כרם בן זמרה פסוטה גוש חלב להבות הבשן צבעון גרנות הגליל לימן צוריאל-2 גשר הזיו מטולה קרית שמונה דובב מלכיה ראש הנקרה דישון מנות שאר ישוב דלתון מעונה שבי ציון דן מעין ברוך שדה נחמיה דפנה מעיליה שומרה הגושרים מעלותתרשיחא שלומי שמיר הילה מצובה שניר זרעית מרגליות שתולה חוסן2 1 ק''ת תשמ''ו, 159, 535, 840; תשמ''ז, 181, 214, 1342; תשמ''ח, 373; תשמ''ט, 767, 1099, 1391; תש''ן, 378, 1260; תשנ''א, 348; תשנ''ז, 130; תש''ס, 572; תשס''א, 1036. ס''ח תשנ''א, 74; תשס''א, 241; תשס''ב, 205; תשס''ג, 143. 2 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי הצפון) (תיקון מס' 7), (תיקון), התשנ''א-1990 (ק''ת תשנ''א, 348) קובעת תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1985 ואילך. 3 סעיפים 1, 2, 3(ב)(1), 5 והתוספת הראשונה לחוק הסדרים במשק המדינה (הנחות ממס הכנסה) (הוראת שעה), התשס''א-2001 (ס''ח תשס''א, 241; תשס''ב, 205; תשס''ג, 143) קובעים: ''1. קיום תוקף תקנות תקנות לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), שתוקפן פקע ביום י''ז בטבת התשס''ב (1 בינואר 2002) יעמדו בתוקפן, כאילו לא פקע, עד יום ו' בטבת התשס''ד (31 בדצמבר 2003), ואין לגרוע מהן או להוסיף עליהן יישובים''. 2. הוראה מיוחדת לענין יישובי גבול הצפון על אף הוראות סעיף 1, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להגדיל את שיעור ההנחה ממס לתושבי הישובים בגבול הצפון כקבוע בתקנות מס הכנסה (הנחות ממס לתושבי גבול הצפון), התשמ''ו-1985 (להלן - תקנות גבול הצפון), ובלבד שההנחה המרבית לא תעלה על 15% מההכנסה החייבת של תושב כאמור, ולגבי תושב קרית שמונה - על 25% מהכנסתו החייבת. 3. הנחות ממס ליישובים מסוימים (ב) על אף האמור לפי סעיף 11 לפקודה, לענין הנחות ממס - (1) דין תושב אחד היישובים המפורטים בתוספת הראשונה כדין תושב אחד היישובים המפורטים בתקנות גבול הצפון, למעט קרית שמונה. 5. תחילה תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשס''א (1 בינואר 2001). תוספת ראשונה (סעיף 3(ב)(1)) אור הגנוז, בר יוחאי, געתון, זיו הגליל, יחיעם, יסוד המעלה, מירון, נתיב השיירה, עין יעקב, פקיעין החדשה, ראג'ר, שדה אליעזר, פקיעין, שיח דנון.'' 4 תקנה 2 ו-3 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון), התשנ''ז-1996 (ק''ת תשנ''ז, 131) קובעות לגבי תיקון תקנה 2 לתקנות העיקריות: ''2. תיאום סכומים יראו את הסכום הקבוע בתקנה 1 כאילו היה תקרת הכנסה לענין סעיף 120ב לפקודה שתואמה לאחרונה ביום כ''ה בשבט התשנ''ו (15 בפברואר 1996). 3. תחולה תקנות אלה יחולו בשנות המס 1996 עד 1998''. 5 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון), התש''ס-2000 (ק''ת תש''ס, 572) קובעת לגבי תקנה 2: ''2. תחילה תקנות אלו יחולו לגבי הכנסת תושב ישובי גבול הצפון בשנת המס 2000.'' 6 תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) (תיקון), התשס''א-2001 (ק''ת תשס''א, 1036) קובעת תחילת תיקון תקנה 2 ביום 1 בינואר 2001.הקלות מס / הנחה במסתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה