תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), תשל''ה-1975

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), תשל''ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(10) ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה: 1. ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות (תיקון: תשל''ו, תשל''ז, תשל''ח, תש''ם, תשמ''ב, תשמ''ז) (א) הוכיח אדם להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנות המס 1973 או 1974 רכש קופה רושמת חדשה והחל להשתמש בה לראשונה באחת משנות המס האמורות, יהיה זכאי לנכות בנוסף על הניכוי לפי סעיף 21 לפקודה, סכום השווה ל-600% מסכום הניכוי השנתי שהוא זכאי לו לפי סעיף 21 האמור בשל אותה תקופה בשנתיים הראשונות לשימוש בה, ובלבד שהניכוי לא יעלה על 3,000 לירות בכל אחת משתי השנים. (ב) הוכיח אדם להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס המפורטת בתוספת רכש קופה רושמת חדשה או מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה חדשה, והחל להשתמש בה לראשונה בשנת המס 1975 או בכל שנת מס שלאחריה, יהיה זכאי לנכות מהכנסתו, יחד עם הניכוי לפי סעיף 21 לפקודה, סכום כולל שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת לגבי כל אחד מסוגי הקופות המפורטות בה בשנת המס הראשונה לשימוש בה וניכוי של 25% מיתרת המחיר המקורי לאחר הפחתת הסכום האמור, בכל אחת מארבע שנות המס שלאחריה; לא עלה המחיר המקורי של הקופה הרושמת או של המכונה להוצאת כרטיסי נסיעה על הסכום הנקוב לגביה בתוספת לענין השנה הראשונה לשימוש בה, יותר כניכוי מלוא המחיר המקורי. (ג) הוכיח תושב ישראל שבבעלותו מכונה חדשה להוצאת כרטיסי נסיעה המושכרת לאדם המשתמש בה ברכבו כשהרכב הוא לצורך ייצור הכנסתו, יותר לו ניכוי כאמור בתקנת משנה (ב) בעד כל מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה אשר הושכרה על ידו לראשונה בשנים כאמור בתקנת משנה (ב). (ד) לענין תקנות אלה - (1) ''קופה רושמת'' ו''מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה'' כמשמעותן בהגדרת ''סרט קופה רושמת'' שבהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל''ג-1973 (להלן - הוראות מס הכנסה); (2) ''מסופון'' - מכשיר אלקטרוני נייד המיועד לעריכת שוברי קבלה וחשבוניות העונים לתנאים הקבועים בסעיפים 9, 5(א), 18(א) ו-21 (ב)(2) להוראות מס הכנסה. 2. דין הניכוי הניכוי לפי תקנות אלה דינו לענין המחיר המקורי בסעיף 21, לגבי סך כל ניכויי הפחת שיותרו לפי סעיף 23, לענין סך כל הפחת לפי סעיף 27, ולענין יתרת המחיר המקורי בסעיף 88 לפקודה - כניכוי פחת. תוספת תיקון: תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) מכונה להוצאת קופה רושמת כרטיסי נסיעה שנת מס שקלים שקלים 1975 1000 - 1976 1000 1000 1977 1600 1600 1978 1600 1600 1979 2800 2800 1980 2800 2800 1981 6000 10000 1982 12000 20000 1983 35000 50000 1984 250,000 250,000 מכונה להוצאת שנת מס קופה רושמת כרטיס נסיעה מסופון 1985 750 550 1986 1,200 750 1,500 1987 1,400 900 2,000 1988 1,700 1,100 2,500 1989 2,000 1,300 3,000 1990 2400 1600 3600 1991 2,900 1,900 4,300 1992 3,500 2,300 5,000 1993 3,800 2,500 5,500 1994 4,200 2,750 6,000 1995 4,500 2,900 6,500 1996 5,100 3,200 7,300 1997 5,500 3,500 7,900 1998 5,700 3,600 8,200 1999 6,100 3,900 8,800 2000 6,100 3,900 8,800 2001 6,200 3,900 8,900 2002 6,600 4,200 9,500 2003 6,600 ש''ח 4,200 ש''ח 9,500 ש''ח 2004 6,600 ש''ח 4,200 ש''ח 9,500 ש''ח 2005 6,700 ש''ח 4,300 ש''ח 9,700 ש''ח 2006 6,900 ש''ח 4,400 ש''ח 9,900 ש''ח 2007 7,000 ש''ח 4,400 ש''ח 10,000 ש''ח 2008 7,000 ש''ח 4,700 ש''ח 10,500 ש''ח 2009 7,500 ש''ח 4,800 ש''ח 10,800 ש''ח 1 ק''ת תשל''ה, 725; תשל''ו, 298; תשל''ז, 375; תשל''ח, 874; תש''ם, 728; תשמ''ב, 311; תשמ''ג, 818; תשמ''ד, 1641; תשמ''ה, 1182; תשמ''ו, 828; תשמ''ז, 806; תשמ''ט, 144; תש''ן, 261; תשנ''א, 348; תשנ''ב, 520; תשנ''ג, 256; תשנ''ד, 278; תשנ''ו, 218; תשנ''ז, 131; תשנ''ח, 83; תשנ''ט, 176; תש''ס, 400; תשס''א, 329; תשס''ב, 348; תשס''ג, 529; תשס''ד, 134; תשס''ה, 313; תשס''ו, 117; תשס''ז, 410; תשס''ח, 179; תשס''ט, 210; תש''ע, 105.תקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה