תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''יחיד'' - יחיד שהכנסתו מהמילווה קצר המועד אינה הכנסה מעסק וכן יחיד, שהוראות סעיף 6 לחוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה אינן חלות בקביעת הכנסתו; ''מילווה קצר מועד'' - מילווה שנמכר לציבור לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ''ד-1984, ביום ג' באייר התש''ס (8 במאי 2000) או לאחריו; ''ריבית'' לרבות דמי ניכיון. 2. פטור ריבית המשולמת ליחיד בשנת המס 2003 על מילווה קצר מועד, פטורה ממס. 3. תוקף תוקף תקנות אלה לשנת המס 2003 בלבד. 1 ק''ת תשס''ד, 936.מילוותריביתתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהפטור ממס