תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מילווה מדינה'' - איגרת חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ביום ג' באייר התש''ס (8 במאי 2000) ואילך, הרשומים למסחר בבורסה בישראל; ''תושב חוץ'' - מי שהיה תושב חוץ ביום הרכישה של מילווה המדינה וביום מכירתו; ''תחליף ריבית'' - כמשמעותו בצו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה), התשס''ג-2002. פטור ממס ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, המשולמים לתושב חוץ על מילווה מדינה שאינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל ושאינם מהווים בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, יהיו פטורים ממס. סיג לפטור פטור ממס לפי תקנה 2 לא יחול על תחליף ריבית המשולם לתושב חוץ בשל השאלת מילווה מדינה. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004). 1 ק''ת תשס''ה, 183. מילוותריביתתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהפטור ממס