תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 105יד ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה - ''קרן נאמנות להשקעות חוץ'' - קרן נאמנות פטורה, כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, אשר 90% לפחות מהשקעותיה בכל שנת מס הם בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ; חריגה מהשיעור הקבוע בהגדרה זו לתקופה מצטברת שאינה עולה על עשרה ימים בשנת מס לא תיחשב כאי עמידה בתנאי ההגדרה; ''תושב חוץ'' - אדם שהגיש למפיץ כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994, הצהרה לפי טופס 2408, על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס לפי סעיף 97(ב-2) לפקודה או לפי סעיף 105יד לפקודה, בתוך 14 ימים מיום רכישת היחידה, ואחת לשלוש שנים אם היו בישראל הוא או בא כוחו. 2. פטור ממס לרווח הון רווח הון ממכירה או מפדיון של יחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ על ידי תושב חוץ, יהיה פטור ממס, אםאינו רווח הון במפעל קבע של תושב החוץ בישראל ואם לא חלות לגבי תושב החוץ הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות מכוח סעיף 130א לפקודה. 3. פטור ממס לרווחים מקרן נאמנות רווחים שקיבל תושב חוץ בעל יחידה בקרן נאמנות להשקעות חוץ יהיו פטורים ממס אם התקיימו לגבי תושב החוץ התנאים הקבועים בתקנה 2. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003). 1 ק''ת תשס''ג, 468. תושב חוץמיסיםתקנותמס הכנסהנאמנותחוקי מס הכנסהפטור ממס