תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), תשל''ז-1977

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור ממס על דיבידנד מי שקיבל הכנסה מדיבידנד על מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף כאמור בחוק ניירות ערך, תשכ''ח-1968, ושאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ ואושרו לצורך תקנות אלה על ידי הנציב, פטור, בכפוף לסייגים שקבע הנציב באישורו, מן המס, חוץ מן המס שחייבים לנכותו מאותה הכנסה לפי סעיף 161א) לפקודה, ויראו אותה הכנסה לענין המס כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת במס. 2. ביטול תקנות מס הכנסה (פטור ממס הכנסה על דיבידנד), תשל''א-1971 - בטלות. 1 ק''ת תשל''ז, 2099.מיסיםדיני חברותדיבידנדתקנותמס הכנסהחוקי מס הכנסהפטור ממס