תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ב, 129ג ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות ופרשנות (א) בתקנות אלה - ''ניירות ערך זרים'' - כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס''ג-2002; ''פיקדון תושב חוץ'' - פיקדון בתאגיד בנקאי במטבע חוץ של תושב חוץ אשר הצהיר לפי טופס 2402, בתוך 14 ימים ממועד פתיחתו לראשונה של החשבון, ואחת לשלוש שנים אם היה בישראל הוא או בא כוחו, על היותו תושב חוץ; ''קרן תושבי חוץ'' - קרן נאמנות חייבת כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה, שמתקיימים בה כל אלה: (1) על פי התשקיף של הקרן, מיועדות היחידות בה לתושבי חוץ בלבד; (2) מימון רכישת היחידות בקרן נעשה מחשבון תושב חוץ בלבד; (3) תושב החוץ הגיש למפיץ כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994, הצהרה לפי טופס 2408 על היותו תושב חוץ, בתוך 14 ימים מיום רכישת היחידה בקרן או יום תחילת שנת המס, לפי המאוחר; (4) הקרן אושרה בידי הנציב, בתנאים שקבע באישורו. (ב) לכל מונח אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת לו בחלק ה3 לפקודה. 2. רווח הון רווח הון בידי קרן תושבי חוץ יהיה פטור ממס בכל אחד מאלה: (1) במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל, אם נרכשו לאחר רישומן למסחר בבורסה; (2) במכירת עסקה עתידית הנסחרת בבורסה בישראל; 3) במכירת נייר ערך זר. 3. הכנסה מריבית והפרשי שער הכנסתה של קרן תושבי חוץ מריבית והפרשי שער על פיקדון במטבע חוץ, שמשלמת המדינה או שמשלם תאגיד בנקאי, תהא פטורה ממס. 4. הכנסה מניירות ערך זרים הכנסתה של קרן תושבי חוץ מדיבידנד, מריבית ומהפרשי שער, על ניירות ערך זרים תהא פטורה ממס. 5. ביטול צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן תושבי חוץ), התשמ''ט-1989 - בטל. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003). 1 ק''ת תשס''ג, 467. תושב חוץמיסיםתקנותמס הכנסהנאמנותחוקי מס הכנסהפטור ממס