תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ב ו-18 (ב-1) לפקודת מס הכנסה (להלן הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בעל שליטה'' - יחיד בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודה; ''הפרשי הצמדה'' - לרבות ריבית; ''שנת מס'' - לרבות תקופת שומה מיוחדת; ''יתרה יומית'' - היתרה היומית, בזכות או בחובה, המתקבלת מסיכום כלל החשבונות בחברה של בעל השליטה בה (להלן - החברה); בסיכום כאמור לא יובאו בחשבון יתרות זכות או חובה של בעל השליטה, הנובעות מהיותו לקוח או ספק של החברה במהלך העסקים הרגיל; ''יתרת זכות'' - היתרה היומית הנמוכה ביותר במהלך חודש פלוני לרבות אם היא יתרת זכות אפס; לענין זה, ''יתרת זכות אפס'' - יתרה יומית בחובה או יתרת אפס בחשבון; ''תקרת סכום הפטור'' - יתרת הזכות בחודש הראשון בשנת המס בצירוף ההפרש שבין יתרת הזכות בכל חודש, החל בחודש השני בשנת המס, לבין יתרת הזכות בחודש שקדם לו, בין אם הוא חיובי ובין אם הוא שלילי, כשהיתרה האמורה בחודש הראשון וכל הפרש חודשי מוכפלים בשיעור עליית המדד מתחילת החודש שלגביו חושבו עד תום שנת המס. 2. פטור ממס (א) הכנסה של בעל שליטה מהפרשי הצמדה בשל יתרת זכות תהא פטורה ממס עד לתקרת סכום הפטור. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יהא בעל השליטה זכאי לפטור - (1) אם לא שילם מס על הפרש הריבית המחושב לפי תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ''ה-1985, בשל חודש שלגביו היתה יתרת חובה בחשבונו בחברה; (2) אם שולמו לו הפרשי הצמדה בגין יתרת זכות בשל אחד מחודשי שנת המס, או יותר, לפני תום שנת המס, או שנזקפו לו הפרשי הצמדה כאמור לפני תום שנת המס. 3. סייג לפטור הפטור לפי תקנה 2(א) יחול רק אם בעל השליטה המציא במועד להגשת הדו''ח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה שלו או של החברה, אישור מרואה חשבון של החברה המעיד שכל התנאים בתקנות אלה קוימו בשנת המס וכן את פירוט דרך חישוב הסכום הפטור. 4. אי תחולת סעיף 18(ב) לפקודה הוראות סעיף 18(ב) לפקודה לא יחולו על הפרשי הצמדה שפטורים לפי תקנה 2(א) ובלבד שהחברה המציאה לפקיד השומה העתק מהאישור לפי תקנה 3. 5. סיום תחולת תקנות קודמות תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה של בעל שליטה), התשמ''ו-1986 - יחולו על הפרשי הצמדה שנצברו עד ליום ב' בטבת התשנ''ח (31 בדצמבר 1997). 6. תחילה תחולה והוראת מעבר (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ''ח (1 בינואר 1998) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על יתרות זכות שנצברו החל ביום התחילה. (ב) את היתרה היומית של בעל השליטה ליום ב' בטבת התשנ''ח (31 בדצמבר 1997) יראו כיתרה שנצברה החל ביום התחילה. 1 ק''ת תשנ''ח, 1098. מיסיםריבית והצמדהדיני חברותבעל שליטה בחברהתקנותמס הכנסהחוקי מס הכנסהפטור ממס