תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס''ג-2003

תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 104ז(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת האגרה (תיקון: תשס''ז, תשס''ח, תש''ע) (א) אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 104ז(ד) לפקודה (להלן - אגרת בקשה) תהיה בסך 9,690 שקלים חדשים. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אגרת בקשה להחלפת מניות כאמור בסעיף 104ח, תהיה בסך 19,420 שקלים חדשים. 2. תיאום סכום האגרה (א) עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מס של שנת המס 2002, או של שנת מס שלאחריה, לעומת מדד המחירים לצרכן לחודש מרס של שנת המס הקודמת לה, יגדלו הסכומים הנקובים בתקנה 1, ב-1 בינואר של שנת המס הבאה, לפי שיעור עליית המדד; סכום מוגדל כאמור, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. (ב) נציב מס הכנסה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א). 1 ק''ת תשס''ג, 788; תשס''ז, 378; תשס''ח, 1131; תש''ע, 118.מיסיםדיני חברותהעברת נכסתקנותמניותמס הכנסהאגרהחוקי מס הכנסה