תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ד) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. פליט ויטנאם דין פליט ויטנאם כדין עולה מיום שנכנס לישראל; לענין זה, ''פליט ויטנאם'' - יחיד שעזב את ויטנאם ונכנס לישראל על פי החלטת ממשלת ישראל. 1 ק''ת תשמ''א, 40. מיסיםמשרד הפניםפליטיםתקנותמס הכנסהחוקי מס הכנסה