תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס''ג-2003

תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(13) ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת הפרשי הצמדה חלקיים הפרשי הצמדה חלקיים הם כל אחד מאלה: (1) הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מסכום או חלק מחוב; (2) הפרשי הצמדה המחושבים לפי חלק משיעור עליית המדד; (3) אותו חלק מהפרשי ההצמדה העולה על שיעור עליית המדד; (4) הפרשי הצמדה המחושבים על חלק מהתקופה שבה נצבר חוב או על חלק מהתקופה מאז שנוצרה תביעה; 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003). 1 ק''ת תשס''ג, 525.ריבית והצמדהתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה