תקנות מס הכנסה (קביעת מהותן של הוראות מקלות ליהלומן), התשמ''א-1981

תקנות מס הכנסה (קביעת מהותן של הוראות מקלות ליהלומן), התשמ''א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 145א1 לפקודת מס הכנסה, אני קובע לאמור: 1. קביעת סעיפים לענין סעיף 145א1(2) ייחשבו כהקלות הסעיפים 4 ו-5 בתוספת ט''ז להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל''ג-1973. 1 ק''ת תשמ''א, 941.יהלומיםתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה