תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס''ג-2002

תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס''ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 129ב(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''נייר ערך'' - כהגדרתו בחוק ניירות ערך; ''עסקה עתידית'' - כהגדרתה בסעיף 105יא לפקודה; ''עסקה עתידית בנייר ערך זר'' - עסקה עתידית שהיא התחייבות או זכות למסור או לקבל בעתיד ניירות ערך זרים, הפרשי ניירות ערך זרים או הפרשי מדד ניירות ערך זרים. 2. קביעת נייר ערך זר (תיקון: תשס''ד2) נייר ערך זר הוא כל אחד מאלה: (1) נייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, מחוץ לישראל או המיועד לפי תשקיף הנפקתו להיסחר כאמור, למעט - (א) נייר ערך של חברה תושבת ישראל; (ב) נייר ערך של חברה תושבת חוץ הנסחרת גם בבורסה בישראל וגם בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל; (2) איגרת חוב שהוציאה מדינת חוץ או רשות שלטונית במדינה כאמור; (3) יחידה או תעודת השתתפות של קרן נאמנות תושבת חוץ, שאישרה הרשות המוסמכת במדינה שבה הוצאה; (4) עסקה עתידית בנייר ערך זר. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (1 בינואר 2003). ק''ת תשס''ג, 295; תשס''ד, 656. תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל) (הוראת שעה), התשס''ד-2004 (ק''ת תשס''ד, 656) קובעות: תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס''ג-2002 (להלן - התקנות העיקריות) - (1) בפסקה (1), ברישה ובפסקת משנה (ב), המילים ''או בשוק מוסדר'' - יימחקו; (2) בפסקה (4), בסופה יבוא ''למעט עסקה עתידית כאמור הנסחרת בבורסה בישראל''. 2. תחולה תקנות אלה יחולו עד יום י''ט בטבת התשס''ה (31 בדצמבר 2004).מיסיםדיני חברותתקנותשוק ההון / ניירות ערךמס הכנסהקופות גמלחוקי מס הכנסה