תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ב לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. קביעת סכום עליון וסכום תחתון לניכוי סכום המזונות שיותר לניכוי על פי סעיף 20ב לפקודה ליחיד תושב ישראל המשלם מזונות לתושב חוץ יהיה אותו חלק מסכום המזונות העולה על 6,000 שקלים לחודש, ובלבד שלא יותר לניכוי אותו חלק מסכום המזונות העולה על 12,000 שקלים לחודש. 2. התאמת סכומים ועיגולם (תיקון: תשמ''ו, תשמ''ז) הסכומים הנקובים בתקנה 1 יותאמו למדד לגבי כל שנת מס לפי שיעור העליה במדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 ביולי של השנה הקודמת עד המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 ביולי של אותה שנת מס, והסכום המתקבל יעוגל עד לסכום של 10 שקלים חדשים הקרובים ביותר. 3. תחולה תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1981 ואילך. 1 ק''ת תשמ''ב, 514; תשמ''ו, 503; תשמ''ז, 965, 396, 217.תושב חוץתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהמזונות