תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ו-1985

תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(2)(ב)(2) לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ''א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. שוויה של דירה שלא נקבע לה שווי לענין מס רכוש ומס שבח שוויה של דירה שלא נקבע לה שווי לענין חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961, וגם לא לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ג-1963, יהא כלהלן: (1) בדירה שנבנתה בידי בעלה - סכום ההוצאות לרכישת הקרקע ולהקמת הבנין כשהוא מתואם לשיעור עליית המדד מיום גמר בנייתו ועד תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס האמורה; 2) בדירה אחרת - הסכום שבו נרכשה הדירה כשהוא מתואם לשיעור עליית המדד בתקופה שמתום שנת המס שבה נרכשה הדירה ועד תחילת שנת המס שלגביה נעשית ההתאמה, בתוספת מחצית משיעור עליית המדד בשנת המס האמורה. 2. ביטול תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ב-1982 - בטלות. 3. תחולה תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1985 ואילך. 1 ק''ת תשמ''ו, 2. מיסיםמקרקעיןתקנותשכירותמס הכנסהחוקי מס הכנסה