תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שהוחלו לגביו הוראות החוק), התשס''ה-2005

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שהוחלו לגביו הוראות החוק), התשס''ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ט)(3) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ''ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''איגרת חוב'' - לרבות מילווה קצר מועד; ''היום הקובע'' - אחד מאלה לפי הענין: (1) לענין נייר ערך שאינו איגרת חוב - המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה 2 (להלן - הפקודה); (2) לענין איגרת חוב שהונפקה לפני יום ג' באייר התש''ס (8 במאי 2000) - היום שקדם ליום ראשית התחולה; (3) לענין איגרת חוב אחרת - יום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004) או יום ראשית התחולה, לפי המוקדם; ''יום ראשית התחולה'' - היום שבו החלו לחול על הנישום המחזיק בנייר הערך הוראות פרק ב' לחוק, או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה, לפי הענין; ''יום הרכישה'' - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה. 2. קביעת מחיר מקורי בנייר ערך חייב לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך ביום ראשית התחולה, ושאילו היה נייר הערך נמכר ביום שקדם לאותו מועד היה רווח ההון במכירתו חייב במס, יראו את המחיר המקורי המתואם של אותו נייר ערך כמחיר המקורי של נייר הערך, כשהוא מתואם מיום רכישתו או מהיום הקובע, לפי הענין, עד לתום שנת המס שבה נמכר. 3. הוראות לענין נייר ערך שהיה ברשותו של נישום ביום הקובע א) יראו כמחיר המקורי של נייר ערך את מחירו המקורי כשהוא מתואם מיום רכישתו ועד ליום שקדם ליום ראשית התחולה, אם התקיימו כל אלה: (1) נייר הערך היה ברשותו של הנישום לפני היום הקובע; (2) יום ראשית התחולה היה ביום הקובע; (3) אילו היה נייר הערך נמכר על ידי הנישום ביום שקדם ליום ראשית התחולה, היה רווח ההון במכירתו פטור ממס; (4) הנישום הוכיח כי מחירו המקורי של נייר הערך כשהוא מתואם מיום רכישתו ועד ליום שקדם ליום ראשית התחולה היה גבוה מערכו בתום שנת המס שקדמה ליום ראשית התחולה. (ב) נקבע מחירו המקורי של נייר הערך כאמור בתקנת משנה (א), יראו את היום הקובע כיום הרכישה של נייר הערך, ויחולו הוראות סעיף 105יג(ב)(1) ו-(2) לפקודה, בשינויים המחויבים. 1 ק''ת תשס''ה, 818. אינפלציהתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה