תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ו-1986 (תיקון: תשמ''ח) בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''תקנות הפחת'' - תקנות מס הכנסה (פחת), 1941; ''השקעה במטע'' - סכום שהוצא להשקעה במטע בתקופה שמהחודש שבו החלה נטיעת המטע עד החודש שבו המטע החל לשמש בייצור הכנסה; ''מטע'' - לרבות גידולי פרחים. 2. ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטע (תיקון: תשמ''ז, תשס''ח) בעל מטע יהא זכאי לנכות מהכנסתו ניכוי נוסף בשל פחת שהוא זכאי לו לגבי מטע, בסכום השווה לסכום המתקבל מפסקה (1), ובהפחתת סכום הפחת שהוא זכאי לו בשל המטע: (1) כל סכום שהשקיע במטע עד תום שנת המס 2007 יוכפל במכסת האחוזים שנקבעה לגבי אותו מטע בתוספת ב' לתקנות הפחת, התוצאה תתואם ממועד ההשקעה של אותו סכום כמפורט בפסקה (3) עד תום שנת המס 2007; (1) לגבי מטע ש80%- מההכנסה ממנו בשנת המס התקבלה לאחר החודש השישי של שנת המס - 75% משיעור עליית המדד בשנת המס; (2) (בוטלה) (2) כל סכום שהשקיע במטע בשנת המס, יוכפל במכסת האחוזים שנקבעה לגבי אותו מטע בתוספת ב' לתקנות הפחת, והתוצאה תתואם בשיעור המפורט להלן: (1) לגבי מטע כמפורט בפסקת משנה (1)(1) לעיל - 75% משיעור עליית המדד מהחודש שבו השקיע את הסכום עד תום שנת המס. (2) לגבי מטע אחר - 50% משיעור עליית המדד מהחודש שבו השקיע את הסכום עד תום שנת המס. (3) לענין פסקה (1) יראו סכום שהושקע במטע כאילו הושקע במועד שלהלן: (1) אם בתקופת חוק המיסוי חל על בעל המטע סעיף 15(א)(1)(א) לחוק המיסוי, יראו כל סכום שהשקיע במטע עד תחילת שנת המס 1982 - כאילו הושקע בתחילת שנת המס 1982, וכל סכום שהשקיע במטע בתקופה שמתחילת שנת המס 1982 ועד תום שנת המס 2007 - כאילו הושקע בחודש השביעי של שנת המס שבה הושקע; (2) לגבי בעל מטע אחר יראו כל סכום שהשקיע במטע לפני תחילת שנת המס 1985 - כאילו הושקע בתחילת שנת המס 1985, וכל סכום שהשקיע במטע בתקופה שמתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס 2007 - כאילו הושקע בחודש השביעי של שנת המס שבה הושקע. 3. ניכוי נוסף בשל פחת לגבי נכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע (תיקון: תשס''ח) בעל מטע יהא זכאי לנכות מהכנסתו ניכוי נוסף בשל פחת שהוא זכאי לו לגבי נכס קבוע המשמש אותו בייצור הכנסתו ממטע, לפי הוראות סעיף 18 לחוק. 4. דו''ח השקעה במטע בעל מטע התובע ניכוי לפי תקנות אלה יצרף לדין וחשבון שלו לפי סעיף 131 לפקודה, דין וחשבון שבו יפרט את סכום השקעותיו במטע בכל אחת משנות המס שבתקופה שמתחילת הנטיעות עד החודש שבו החלו לשמש בייצור ההכנסה. 5. ביטול תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ''ה-1985 - בטלות. 6. תחולה (תיקון: תשמ''ז, תשמ''ח) תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1985. 1 ק''ת תשמ''ו, 1427; תשמ''ז, 487; תשמ''ח, 1042; תשס''ח, 1134. פחתמטעיםאינפלציהתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה