תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ''ב-1982

תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וסעיף 47 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ג-1963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. מדד לתקופה שלפני 1951 המדד לגבי התקופה שלפני שנת 1951 הוא כמפורט להלן: (1) לגבי התקופה המתחילה בשנת 1922 - השנה המדד השנה המדד 1922 43.0 1937 28.8 1923 37.3 1938 27.3 1924 38.7 1939 27.9 1925 40.9 1940 31.0 1926 40.0 1941 37.0 1927 37.5 1942 51.1 1928 35.0 1943 60.9 1929 32.9 1944 62.3 1930 29.1 1945 66.7 1931 26.3 1946 70.3 1932 26.9 1947 71.3 1933 26.1 1948 89.0 1934 26.2 1949 91.0 1935 26.0 1950 85.0 1936 27.5 1951 97.0 (2) לגבי התקופה שלפני שנת 1922 יהיה המדד המדד שנקבע לשנת 1922. 1 ק''ת תשמ''ב, 475. מדדמיסיםמקרקעיןתקנותמס הכנסהחוקי מס הכנסה