תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל''ג-1973

תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה), תשל''ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו-16 לחוק מס מקביל, תשל''ג-1973, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': כללי 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מועמד'' - אדם המבקש להיות עובד אצל מעביד פלוני; ''המנהל'' - מנהל מחלקה לבריאות תעסוקתית של קופת חולים. פרק ב': בריאות תעסוקתית 2. שירותי בריאות בעבודה (תיקון: תשל''ה) שירותי בריאות בעבודה יכללו - (1) בדיקה רפואית של מועמד לפי בקשת מעביד, או בהתאם לדרישות כל דין לצורך קביעת כשירותו של המועמד לתפקיד המוצע לו; (2) בדיקה רפואית של עובד לפי בקשת מעביד בעניינים בעלי משמעות בריאותית הקשורים בהעסקתו של העובד בשירותו של המעביד, או על פי כל דין או לפי הוראותיו של רופא של קופת חולים או מפקח עבודה שהוא רופא; חולקת קופת חולים על הוראות מפקח כאמור, רשאית היא לערור על כך בפני מפקח רפואי ארצי של משרד העבודה; (3) שירותים רפואיים מונעים, לרבות מתן זריקות חיסון לעובדים המועסקים בעבודות ובשירותים שלגביהם נדרשים שירותים או מתן זריקות כאלה על פי כל דין או לפי בקשתו של רופא קופת חולים או הוראתו של מפקח עבודה שהוא רופא; חולקת קופת חולים על הוראות מפקח כאמור, רשאית היא לערור על כך בפני מפקח רפואי ארצי של משרד העבודה; (4) הספקת ארגזים ותרופות כמפורט בתוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), תשל''ג-1972, והספקה סדירה של חמרי רפואה ותרופות לפי הזמנתו של מעביד, לכל מקום עבודה שחלות עליו התקנות האמורות; (5) ייעוץ והדרכה בענייני בריאות תעסוקתית לפי בקשתו של מעביד או מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה או רופא קופת חולים. 3. אופן מתן שירות רפואי כל שירות רפואי או בדיקה אשר קופת חולים חייבת לתתם או לעשותם לפי הוראות תקנות אלה וכל שירות אחר שיוסכם עליו בין המעביד לבין הקופה יינתנו וייעשו במוסדותיה הרפואיים, או על ידי מומחים אחרים שהיא קשורה עמהם, או במפעל, הכל לפי שיקול דעתה של הקופה. 4. (תיקון: תשל''ה) (בוטלה). 5. בדיקה רפואית (תיקון: תשל''ה) בדיקה רפואית של מועמד או עובד תכלול את השירותים שלהלן, כולם או מקצתם, הכל כפי שנקבע על-פי דין, או לפי שיקולו של הרופא הבודק: (1) קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בקשר להתאמתו הבריאותית לתפקידו או למקום עבודתו; (2) הערכת מצב בריאותו; (3) קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בעת שינוי תפקידו או מקום עבודתו שנגרם מטעמי כושר רפואי או בריאות בקשר להתאמתו לתפקידו או למקום עבודתו החדשים; (4) קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בעת פרישתו משירות מטעמי בריאות; (5) בדיקות רפואיות למטרת שימוש בתוצאותיהן כראיה לעניין מימוש זכות או חובה של עובד; (6) בדיקות רפואיות עונתיות לעובדים המועסקים בשירותים שלגביהן נדרשות בדיקות כאלה על-פי כל דין; (7) אשפוז עובד לצורך הבדיקה; (8) בדיקה חוזרת; (9) בדיקת מעבדה; (10) בדיקה באמצעות מכשירים, לרבות מכשירי רנטגן; (11) מעקב בריאותי אחרי שעובד עזב את העבודה, לגבי סיכון בריאותי שמקורו בעבודה זו; (12) התייעצות עם מומחים. 6. מסקנות בדיקה רפואית קופת חולים תודיע למעביד על מסקנות בדיקה רפואית של עובד או מועמד רק לענין כשרו של העובד או המועמד, לפי הענין, לבצע את תפקידו במפעל בלי שהדבר יזיק לו או לאחרים מבחינה רפואית; פרטים אחרים של האבחנה הרפואית יימסרו למעביד רק אם לפי שיקול דעתו של הרופא יש צורך במסירתם. 7. ויתור על סודיות (תיקון: תשל''ה) א) המעביד יקבל מאת כל מועמד, עובד או כל אדם אחר המופנה לבדיקה רפואית לפי תקנות אלה ויתור, לפי הנוסח שבתוספת, על סודיות רפואית והרשאה לקבל מאת קופת חולים תוצאות של בדיקות רפואיות, ופרטים אחרים על טיפול רפואי שקיבל בקופת חולים; אולם לא תמסור קופת חולים פרטים רפואיים לבן-אדם פלוני שנבדק על-פי תקנות אלה לזולתו, אלא בהתאם לתקנות אלה או אם היה הדבר דרוש מסיבות רפואיות לפי שיקול דעתו של הרופא. (ב) לא יפנה מעביד אדם אל קופת תולים לבדיקה רפואית אם אין בידיו כתב ויתור והרשאה כאמור בתקנת משנה (א); הופנה אדם אל קופת חולים לשם בדיקה רפואית, רואים את המעביד כאילו יש בידיו כתב ויתור והרשאה כאמור. (ג) מי שהגיע לידיעתו כל מידע על מצב בריאותו של מועמד או עובד על-פי תקנות אלה - והוא אינו רופא או קופת חולים - ישמרנו בסודיות מוחלטת ולא יגלה אותו, כולו או חלק ממנו, לשום אדם אלא בהסכמתו בכתב של העובד. 8. בדיקת בן-משפחה היה במצב בריאותו של בן משפחתו של עובד כדי להשפיע על זכויותיו של עובד לפי כל חיקוק או לפי תנאי העבודה שלו, תערוך קופת חולים בדיקות רפואיות של בן המשפחה במידה הדרושה לקביעת זכותו של העובד. 9. החזרת תשלומים עובד שאינו חבר בקופת חולים ושילם בעד ביקור אצל רופא של קופת חולים או מטעמה, וקבע רופא תעשייתי של קופת החולים שהבדיקה כרוכה בבדיקת כשרו בעבודה או בגין בריאות תעשייתית, תחזיר לו קופת החולים את התשלום ששילם כאמור. 10. קביעה ע''י מנהל המנהל של הקופה המבצעת בפועל את הבדיקות של המועמדים והעובדים במקום שאין הוראות לכך על פי דין יקבע את הבדיקות וההוראות לגביהם. 11. דרכי מתן שירותי בריאות בעבודה (תיקון: תשל''ה) (א) קופת חולים תתן שירותי בריאות בעבודה כמפורט להלן: (1) שירותים שיש לתתם במקום העבודה יינתנו מאת קופת החולים שעם חבריה נמנים העובדים באותו מקום עבודה או על פי הסכם בין הקופות; השירותים יינתנו במישרין מאת אותה קופת חולים או באמצעות קופה אחרת; (2) שירותים אישיים תתן כל קופת חולים לחבריה בעצמה או באמצעות קופה אחרת; (3) מי שאינו חבר בקופת חולים רשאי לבחור קופה כרצונו שתתן לו שירותים אישיים. (ב) לא יראו בדיקות רדיו-טוקסיקולוגיות כשירותי בריאות בעבודה לענין תקנה זו. פרק ג': (בוטל) (תיקון: תשס''א) 12. - 14. (בוטלו) (תיקון: תשס''א) תוספת (תקנה 7 (א)) הצהרת ויתור על סודיות רפואית לפי תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה) תשל''ג-1973 אני מרשה בזה לרופא הבודק, או לכל רופא אחר אשר טיפל או מטפל בי, למסור להנהלת קופת חולים, למעבידי ולמפקח עבודה אזורי את פירוט מצב בריאותי או הטיפול הרפואי ביחס ליכולתי, מבחינה רפואית, לבצע תפקידי בעבודה, וכן לגבי השפעת עבודתי הנוכחית או הקודמת או עבודתי בעתיד, על בריאותי. לא יהיו לי טענות או תביעות כלשהן לקופת חולים או לרופאיה בקשר למסירת פירוט העובדות הנ''ל או המסקנות המבוססות עליהן. המקום 19 חתימת העובד המשפחה השם שם האב המען ת.ז. עד לחתימה המשפחה השם שם האב המען ת.ז. חתימה 1 ק''ת תשל''ג, 1806; תשל''ה, 2; תשס''א, 394. מיסיםרפואהמס מקבילשירותי בריאותתקנות