תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשנ''ג-1993

תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשנ''ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ה) ו-16 לחוק מס מקביל, התשל''ג-1973, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שיעור מס מקביל לעובד במשק בית (תיקון: תשנ''ה) במקום שיעור המס המקביל האמור בסעיף 2(א) לחוק, ישלם מעביד למוסד מס מקביל בעד עובד במשק בית בשיעור של 0.75% מהסכום שלפיו משולמים דמי ביטוח לפי תקנה 8(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל''א-1971. 2. ביטול תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשל''ח-1978 - בטלות. 1 ק''ת תשנ''ג, 901; תשנ''ה, 596. מס מקבילתקנותמיסים