תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאו לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשנ''ו-1996

תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאו לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא), התשנ''ו-1996 (תיקון: תשנ''ח) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(ג) ו-47 (ב)(2) לחוק מס ערך מוסף, התשל''ו-1975 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטי חשבונית מס לפי סעיף 38(ג) לחוק חשבונית מס לפי סעיף 38(ג) לחוק שמוציא עוסק הרשום באזור או בשטחי עזה ויריחו תהיה לפי הדוגמה שבתוספת הראשונה ותכלול את הפרטים הבאים: (1) כותרת שתהיה ''חשבונית מס - התחשבנות''; (2) המילה ''מקור'' תופיע בדפוס על מקור חשבונית המס בלבד; (3) מספר סידורי שלידו האות ''P''; (4) שם העוסק המורשה המוכר ומספרו הרשום כעוסק לצורך מס ערך מוסף ברשות הפלסטינית; (5) מען העסק ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו, אם ישנם; (6) שם הקונה ומספרו הרשום במס ערך מוסף בישראל; (7) תיאור הטובין שיאפשר זיהוים לרבות סוג הטובין, המספר הקטלוגי שלהם, שם היצרן ומספר סידורי של המוצר, המוטבע על המוצר בידי היצרן או תיאור השירות; (8) כמות היחידות; (9) מחיר ליחידה; (10) הסכום במטבע חוץ המתקבל ממכפלה של הכמות במחיר ליחידה כשהמחיר ליחידה נקוב במטבע חוץ; (11) הסכום בשקלים חדשים המתקבל ממכפלה של הכמות במחיר ליחידה כשמחיר היחידה נקוב בשקלים חדשים; (12) שער החליפין וסוג מטבע חוץ; (13) סכום החשבונית, ללא מס ערך מוסף, במטבע חוץ או בשקלים חדשים; (14) סכום מס ערך מוסף ושיעורו; (15) סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף; (16) סכום מס ערך מוסף בשקלים חדשים במילים; (17) תאריך החשבונית; (18) כל פרטי החשבונית יודפסו בעברית ובערבית בצבע ירוק; (19) מילוי החשבונית יהיה בעברית, בערבית או באנגלית. 2. פרטי חשבונית מס לפי סעיף 47(ב)(2) לחוק חשבונית מס לפי סעיף 47(ב)(2) לחוק שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ''ר הרשומים באזור או בשטחי עזה ויריחו תהיה לפי הדוגמה שבתוספת השניה ותכלול את הפרטים הבאים: (1) כותרת שתהיה ''חשבונית מס - התחשבנות''; (2) המילה ''מקור'' תופיע בדפוס על מקור חשבונית המס בלבד; (3) מספר הסידורי שלידו האות ''I''; - (4) שם העוסק המורשה המוכר ומספרו הרשום כעוסק לצורך מס ערך מוסף; (5) מען העסק ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו, אם ישנם; (6) שם הקונה ומספרו הרשום במס ערך מוסף ברשות הפלסטינית; 7) תיאור הטובין שיאפשר זיהויים לרבות סוג הטובין, המספר הקטלוגי שלהם, שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר בידי היצרן או תיאור השירות; (8) כמות היחידות; (9) מחיר ליחידה; (10) הסכום במטבע חוץ המתקבל ממכפלה של הכמות במחיר ליחידה כשהמחיר ליחידה נקוב במטבע חוץ; (11) הסכום בשקלים חדשים המתקבל ממכפלה של הכמות במחיר ליחידה כשמחיר היחידה נקוב בשקלים חדשים; (12) שער החליפין וסוג מטבע חוץ; (13) סכום החשבונית, ללא מס ערך מוסף, במטבע חוץ או בשקלים חדשים; (14) סכום מס ערך מוסף ושיעורו; (15) סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף; (16) סכום מס ערך מוסף בשקלים חדשים במילים; (17) תאריך החשבונית; (18) כל פרטי החשבונית יודפסו בעברית ובערבית בצבע כחול; (19) מילוי החשבונית יהיה בעברית, בערבית או באנגלית; (20) החשבונית תודפס בדפוס בארי שבקיבוץ בארי. 2א. תעודת משלוח (תיקון: תשנ''ח) תעודת משלוח תכלול את הדברים האלה: (1) שם העוסק ומספר רישומו כעוסק לפי הדין המקביל לחוק זה, ואם אינו עוסק או מלכ''ר - מספר תעודת הזהות שלו; (2) תאריך המשלוח ושעת המשלוח; (3) שם הלקוח, מספר רישומו כעוסק לפי חוק מע''מ, או לפי הדין המקביל לחוק זה, על פי הענין, ואם אינו עוסק או מלכ''ר - מספר תעודת הזהות שלו; (4) כתובת הלקוח; (5) תיאור הטובין באופן שיאפשר זיהוי סוג הטובין; (6) כמות הטובין; (7) מספר כלי ההובלה; (8) חתימת העוסק או אדם מטעמו. תוספת ראשונה - שניה 2 (תקנה 1) ק''ת תשנ''ו, 597; תשנ''ח, 75, 1355. 2 נוסח הטפסים אינו מובא.מיסיםמסמכיםמשלוחתעודת משלוחתקנותחשבוניתמע"מ (מס ערך מוסף)פלסטינים