תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על צו המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל''ח-1975

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על צו המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל''ח-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ''א-1961 (להלן - החוק), וסעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בית המשפט'' - בית המשפט המחוזי כמשמעותו בחוק בתי המשפט תשי''ז-1957; ''ערעור'' - ערעור לפי סעיף 27א(א) לחוק. 2. הגשת ערעור ערעור יוגש במסירת שני עתקים של כתב הערעור לבית המשפט שבתחום שיפוטו נמצא המלאי והציוד. 3. תוכן כתב הערעור ואלה הפרטים שיכיל כתב ערעור: (1) שם בית המשפט; (2) שמו, תיאורו ומקום מגוריו של המערער, ומען למסירת כתבי בית דין; (3) העובדה שהמערער הוא פסול דין, אם הדבר כך; (4) מספר השומה של המערער; (5) תאריך מסירת הצו כאמור בסעיף 26א(ג) לחוק למערער (להלן - הצו) וכן תאריך הצו; (6) סכום שוויים של הנכסים שעליהם הוצהר, ואם לא הוצהר - נכסי המערער וסכום שוויים כפי שנקבע בצו; (7) סכום מס הרכוש הנקוב בצו; (8) נימוקי הערעור, כל נימוק בנפרד. 4. אגרה עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית המשפט את האגרה הקבועה לכך בתקנות בית המשפט (אגרות), תשכ''ח-1967. 5. מסמכים שיש לצרפם לכתב הערעור (א) אלה המסמכים שיש לצרפם לכתב הערעור; (1) הצעת ערובה במקום ערבון; (2) הודעה על הפקדת ערבון או על מתן ערובה; (3) העתק מכל מסמך הנזכר בהודעת הערעור. (ב) המערער ימציא, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור, אישור מהמנהל כי שולם מס הרכוש שאינו שנוי במחלוקת. 6. ערבון משהוגש כתב הערעור יקבע הרשם של בית המשפט את סכום הערבון שעל המערער להפקיד בבית המשפט להבטחת הוצאותיו של המנהל ואת המועד להפקדתו, וימציא למערער הודעה על כך. 7. ערובה במקום ערבון רצה המערער ליתן ערובה אחרת במקום הערבון, יצרף הודעה מתאימה לכתב הערעור, והרשם רשאי, על פי צד אחד, להרשות לו מתן ערובה סבירה אחרת להנחת דעתו ובמועד שקבע לכך במקום הערבון, וימציא לו הודעה על כך; לא הרשה מתן ערובה אחרת, יקבע את סכום הערבון שעל המערער להפקיד ואת המועד. 8. דחיית ערעור מהעדר ערובה לא קיים המערער את הוראות הרשם בדבר הערבון או הערובה או לא המציא אישור כאמור בתקנה 5(ב), יירשם הערעור לדחיה ותומצא על כך הודעה לבעלי הדין. 9. בקשת פטור מחובת ערבון החליט הרשם לפטור את המערער, לפי בקשתו, מתשלום האגרה או לדחותה, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור אותו גם מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למנהל הזדמנות להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המנהל טעם מספיק לכך. 10. החלטת הרשם בדבר פטור מערבון הודיע הרשם שלא בפני המנהל על החלטתו לפטור את המערער מחובת ערבון, תומצא הודעה על כך למנהל; החליט שלא לפטרו - יקבע את סכום הערבון והמועד להפקדתו, או ירשה לו מתן ערובה במקום הערבון. 11. ערבון או ערובה נוספת בכל שלב בשלבי הדיון רשאי בית המשפט, על פי בקשת המנהל ואם יראה טעם מספיק לכך, להגדיל את סכום הערבון של המערער, וכן לחזור ולחייב מערער שפטרוהו מאגרה ומערובה לשלם את האגרה ולהגיש ערובה. 12. תחולת תקנות סדרי הדין, תשכ''ג-1963 (א) על ערעור יחולו הוראות תקנות סדרי הדין האזרחי, תשכ''ג-1963 (להלן - התקנות), למעט - (1) חלק ב' - פרק ו' סימנים א' ו-ב' תקנות 68 עד 71 וסימן ו'; בפרק ט' סימנים ב' ו-ד'; פרקים י''ד וט''ו; (2) חלק ג' - פרקים ט''ז, י''ז, י''ח, י''ט סימן ב'; פרקים כ', כ''א, כ''ב, כ''ג, כ''ג1, כ''ד; (3) חלק ה' - פרק כ''ז, סימן ד'. (ב) לענין תקנה זו, מכל מקום שנאמר בהוראות התקנות ''תובע'' - לרבות מערער; ''נתבע'' - לרבות מנהל; ''תובענה'' - לרבות ערעור, הכל לפי הענין. 13. סדרי הדין בבית המשפט העליון סדרי הדין שנקבעו בחלק ד' לתקנות יחולו על ערעור על פסק דין של בית משפט לבית המשפט העליון, בשינויים המחוייבים. 14. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. 15. ביטול תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור לגבי מלאי וציוד), תשל''ג-1973 - בטלות. 1 ק''ת תשל''ה, 2026. (ב) היושב-ראש התורן אחראי מבחינה מינהלית על הפעלת הועדות ויקיים מעקב אחר פעילותן הסדירה. (ג) באזור שבו מכהנת ועדה אחת, יהיו ליושב-ראש הסמכויות של יושב-ראש תורן. 25. קביעת מותבים וחלוקת תיקי העררים ביניהם (א) היושב ראש התורן יקבע את המותבים של הועדות מבין ועדות הערר שמינה שר המשפטים ויחלק ביניהם את תיקי העררים על פי סדר הגשתם והוא רשאי לסטות מסדר זה בכל אחד מאלה: (1) ערר פלוני נראה לו מסובך ודורש דיון ממושך מהרגיל; (2) הוגשו עררים אחדים על אותה החלטה של המנהל; (3) הוגשו עררים אחדים הנוגעים לנכסים המהווים גוש אחד או חלקה אחת, ומן הראוי שיידונו באותו מותב; (4) העורר הגיש כתבי ערר אחדים לגבי אותו נכס, על החלטות המנהל המתייחסות לשנים אחדות; (5) העורר הגיש כתבי ערר לגבי נכסים אחרים והוא או המשיב ביקשו כי יידונו במותב אחד, ובלבד שהיושב ראש התורן ראה כי הדבר לא ישבש את עבודתם התקינה של המותבים השונים; (6) בעררים אחרים כרוכות אותן בעיות משפטיות או בעיות משפטיות דומות; (7) מכל טעם מיוחד אחר. 26. טעויות סופר רשאית הועדה אם נתבקשה לכך, לתקן, בהחלטה מנומקת בכתב, כל טעות סופר בהחלטה של הועדה או שגיאות שחלו בה מחמת פליטת קולמוס או השמטה מקרית; הודעה על התיקון תימסר לבעלי הדין. 27. ביטול ערר ביקש העורר לבטל את עררו והמשיב לא דרש שיפסקו לו הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, הוצאות נסיעה או שכר בטלה של עדים, יורה יושב-ראש הועדה, ואם, טרם החל הדיון בערר - היושב-ראש התורן על רישום דבר הביטול. 28. ביטול תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הנוהל בועדות ערר), תשל''ו-1976 - בטלות. 29. תחילה תחילתן של תקנות אלה כעבור 30 יום מיום פרסומן. תוספת ראשונה - חמישית2 ק''ת תשל''ט, 972, 1304. הנוסח אינו מובא. מיסיםפיצוייםמס רכוש - נזקי מלחמהערעורתקנותצוויםמלאי