תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ''א-1991

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ''א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שינוי שיעור ההפרשה לקרן פיצויים שיעור ההפרשה לקרן פיצויים לענין סעיף 2א לחוק יהיה 25%. 2. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ג) 1 ק''ת תשנ''א, 474; תשנ''ב, 640; תשנ''ג, 45. מיסיםפיצוייםמס רכוש - נזקי מלחמהתקנות