תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הודעה על התחלת בניה), התשנ''ו-1995

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הודעה על התחלת בניה), התשנ''ו-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים (תמריץ לבניית דירות מגורים) (הוראת שעה), התשנ''ה-1995, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה על התחלת הבניה בעל קרקע יודיע למנהל על התחלת בניה ומועדה בטופס שקבע המנהל ויצרף אליו העתק רשיון הבניה, לא יאוחר מתום שלושים ימים מיום התחלת הבניה, או מיום פרסום תקנות אלה, לפי המאוחר. 1 ק''ת תשנ''ו, 55. מיסיםבניהפיצוייםמס רכוש - נזקי מלחמהתמריץמקרקעיןתקנות