תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשמ''ב-1982

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ''א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''א) בתקנות אלה - ''אזור'' - יהודה והשומרון, חבל עזה או אזור אחר המוחזק על-ידי צבא הגנה לישראל; ''חו''ל'' - כל מקום מחוץ לשטח המדינה שאיננו אזור; ''בעל'' - (1) באזור - ''בעל'' כהגדרתו בחוק, ולענין ציוד ומלאי המחזיק בהם או מי שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהוא בעלם; (2) בחו''ל - המעונין לבטח נכס בר-ביטוח; ''נכס בר-ביטוח'' - נכס חוץ ישראלי כמשמעותו בסעיף 38א לחוק, הנמצא בחוץ לארץ, אשר ועדה שהממשלה מינתה לענין זה (להלן - הועדה), קבעה כי הוא נכס בר-ביטוח. ''נכס מזכה בפיצויים'' - נכס חוץ ישראלי כמשמעותו בסעיף 38א לחוק, הנמצא באזור, אשר המנהל שוכנע כי הוא נפגע בשל זהותו הישראלית, ולענין נזק בצורת - נכס חוץ ישראלי כאמור הנמצא באזור, שהוכרז אזור נפגע לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ''ה-1964. 2. החלת הוראות החוק הוראות סעיף 36(א) לחוק יחולו לגבי נכס מזכה בפיצויים, ואילו לגבי נכס בר-ביטוח יחולו ההוראות לפי בקשת הבעל, ויראו מסירת הצהרה לפי תקנה 5 כהגשת בקשה לענין זה. 3. השווי לענין שיעור התשלום בחו''ל (תיקון: תשנ''א) שוויו של נכס בר-ביטוח-לענין התשלום בעד ביטוח בחו''ל - הוא - (1) בכלי טיס או בכלי שיט שעיקר פעילותם בקוים בינלאומיים - כפי שיקבע המנהל; (2) בנכס אחר - סך כל ההוצאות הדרושות להקמתו של הנכס במקום הימצאו בניכוי פחת מקובל, או לרכישתו שם, לפי הענין; ואם ניתן הן להקימו והן לרכשו כאמור - לפי הסכום הגבוה יותר, והכל בעת הגשת ההצהרה. 4. שיעור התשלום (תיקון: תשמ''ג, תשמ''ד, תשנ''א, תשנ''ז) שיעור התשלום שיחול לכל שנת מס הוא כלהלן: (1) בעד נכס מזכה בפיצויים - 0%. (2) בעד נכס בר-ביטוח - 0.5% עד 4.5% כפי שקבעה הועדה, משווי הנכס כפי שהוצהר או כפי שקבע המנהל, לפי הענין, ולגבי נכס שנעשה לנכס בר-ביטוח בתוך שנת המס: (א) אם הנכס נמצא דרך קבע בחוץ לארץ ישלם בעלו לתקופה שמיום הגשת ההצהרה כאמור בתקנה 5 ועד תום שנת המס, סכום יחסי. (ב) אם הנכס הוצא מהארץ לחוץ לארץ או הובא מחוץ לארץ לתקופה שאינה עולה על שנים עשר חדשים, ישלם בעליו סכום יחסי בעד כל שבועיים מתוך התקופה שצוינה בהצהרה; לענין זה יראו תקופה הפחותה משבועיים כשבועיים. 5. הצהרה לגבי נכס בר-ביטוח (תיקון: תשמ''ג) בעל נכס בר-ביטוח ימסור למנהל הצהרה, בטופס שקבע המנהל, לפני תחילת כל שנת מס, ולגבי נכס שרכש בתוך שנת המס - תוך 60 ימים מיום שנעשה בעלו ולגבי נכס שחלה לגביו תקנה 4(2)(ב) - היום בו הוא מעונין לבטחו כנכס בר-ביטוח, וישלם עם מתן ההצהרה את התשלום המגיע ממנו לפי תקנה 4. 6. זכות לפיצויים (תיקון: תשנ''א)2 (א) בעל נכס מזכה בפיצויים יהיה זכאי לפיצויים שהיה זכאי להם על-פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל''ג-1973 (להלן - תקנות הפיצויים בעד נזק מלחמה), ולפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ''ה-1964, אילו היה הנכס בישראל, ולענין זה רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע באכרזה היאחזויות והתנחלויות חקלאיות הנמצאות באזור שדינן יהיה כדין ישובי ספר. (ב) בעל נכס בר-ביטוח שהגיש הצהרה לפי תקנה 5 ושילם את מלוא התשלום המגיע ממנו, יהיה זכאי לפיצויים בעד נזק מלחמה שאירע לאחר מכן, ויחולו תקנות הפיצויים בעד נזק מלחמה, ואולם הגדרת ''שווי של נזק מלחמה'' לענין זה תהיה: הנזק הממשי ובלבד שהסכום לא יעלה על השווי כפי שהוצהר לפי תקנה 5 לתקנות אלה ובכלי שיט או בכלי טיס ששוויים נקבע על פי תקנה 3, שאינם ניתנים לשיקום - על שווי שקבע המנהל כאמור בתקנה 3; היה השווי שהוצהר עליו כאמור נמוך מהשווי לפי תקנה 3 לתקנות אלה ביום ההצהרה ישולמו פיצויים בסכום שיחסו לסכום הפיצויים המגיע לפי תקנות הפיצויים בעד נזק מלחמה כיחס שבין השווי שהוצהר לבין השווי לפי תקנה 3 ביום ההצהרה. 7. הארכת מועדים (א) המנהל רשאי, אם נתבקש ואם ראה סיבה מספקת לכך, להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה לעשיית דבר. (ב) הוארך המועד לתשלום, כולו או מקצתו, תשולם ריבית בעד תקופת הדחיה בשיעור הקבוע בחוק לענין דחיית מועד תשלום מס. 8. החזר תשלומים הגיש בעל, תוך ארבע שנים מיום התשלום לפי תקנות אלה, דרישה להחזרת סכום כסף ששולם ולא היה חייב לשלמו, יוחזר לו הסכום האמור בצירוף ריבית בשיעור הקבוע בחוק לענין החזר מס יתר. 9. ביטול תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשל''ד-1974 - בטלות. ק''ת תשמ''ב, 882; תשמ''ג, 1526; תשמ''ד, 2394; תשנ''א, 690; תשנ''ז, 886. לפי תקנה 6(א) פורסמו אכרזות על ישובי ספר (י''פ תשנ''א, 759, 2538; תשנ''ב, 4014; תשנ''ג, 76) מיסיםפיצוייםמס רכוש - נזקי מלחמהתקנות