תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת יפוי-כוח), תשכ''ד-1963

תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת יפוי-כוח), תשכ''ד-1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 16(ב) ו-115 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ''ג-1963, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מקום משרד האיגוד'' - בחברה וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות - מקום משרדה הרשום, באגודה רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות - מענה הרשום, בשותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות - מקום העסקים העיקרי שלה, באגודה כמשמעותה בחוק העותומני על האגודות, 1327 - מקום מרכז הנהלתה. 2. הפקדת יפוי כוח שהוא מכירה (א) יפוי כוח שהוא מכירה יופקד אצל המנהל במשרד מס שבח מקרקעין כאמור להלן: (1) נמצאים המקרקעין, בהם נמכרה הזכות, בתחום אזור לשכת רישום הקרקעות בירושלים - במשרד מס שבח מקרקעין בירושלים; (2) נמצאים המקרקעין, בהם נמכרה הזכות, בתחום אזור לשכת רישום הקרקעות בתל-אביב או בפתח-תקוה - במשרד מס שבח מקרקעין בתל-אביב; (3) נמצאים המקרקעין, בהם נמכרה הזכות, בתחום אזור לשכת רישום הקרקעות בנתניה - במשרד מס שבח מקרקעין בנתניה; (4) נמצאים המקרקעין, בהם נמכרה הזכות, בתחום אזור לשכת רישום הקרקעות בחיפה או בטבריה - במשרד מס שבח מקרקעין בחיפה; (5) נמצאים המקרקעין במקום אחר - במשרד מס שבח מקרקעין בירושלים. (ב) אם יפוי-הכוח הוא מכירתם של שני מקרקעין או יותר, הנמצאים בתחומי לשכות רישום קרקעות שונות, יופקד יפוי הכוח או העתק ממנו, שאושר על ידי נוטריון ציבורי, בכל אחד ממשרדי מס השבח אשר בתחום אזור לשכת רישום קרקעות, שבהם נמצאים המקרקעין שהזכות בהם נמכרה כאמור בתקנת-משנה (א). 3. הפקדת יפוי כוח שהוא פעולה באיגוד יפוי כוח שהוא פעולה באיגוד יופקד אצל המנהל במשרד מס שבח מקרקעין להלן: (1) נמצא מקום משרד האיגוד במחוז ירושלים או הדרום - במשרד מס שבח מקרקעין בירושלים; (2) נמצא מקום משרד האיגוד במחוז חיפה או הצפון - במשרד מס שבח מקרקעין בחיפה; (3) נמצא מקום משרד האיגוד במחוז תל-אביב או המרכז - במשרד מס שבח מקרקעין בתל-אביב. 4. מסירת העתק נוסף לנוטריון ציבורי הפונה לנוטריון ציבורי בדרישה לעריכה, לתיקון, או לתרגום יפוי כוח שהוא מכירה או פעולה באיגוד, וכן בדרישה לאישור העתק מיפוי כוח כאמור, ימסור לו העתק מיפוי הכוח נוסף על ההעתקים אשר עליו למסור לו לפי כל דין. 1 ק''ת תשכ''ד, 20. מיסיםמסמכיםמקרקעיןתקנותייפוי כוחמס שבח