תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 9(ד) ו-59 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ''ג-1963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור בהעברת מניות מחברה זרה לבעלי מניותיה העברת מניות באיגוד מקרקעין מחברה שנתאגדה מחוץ לישראל (להלן - חברת חוץ) לבעלי מניותיה של חברת החוץ, בהתאם לזכויותיהם ביום ההעברה, תהיה פטורה ממס שבח וממס רכישה אם ההעברה האמורה דרושה כדי להנות מהקלות שמעניק הסכם למניעת כפל מס שנעשה בין ישראל לאותה מדינה. 2. יום ושווי רכישה בידי מקבל המניות הועברה מניה בפטור על פי תקנה 1, יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה שלה בידי מקבלה, היום והשווי שהיו נקבעים אילו היתה חברת החוץ עושה פעולה באיגוד מקרקעין במניה האמורה. 1 ק''ת תש''ם, 2280.מיסיםמקרקעיןתקנותדיני חברותמניותבעלי מניותמס שבחפטור ממס